II SAB/Ke 24/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3158963

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 marca 2021 r. II SAB/Ke 24/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 12 listopada 2020 r. skierowanej do tut. Sądu J. G. zarzucił Komendantowi Miejskiemu Policji przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie jego wniosku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, podnosząc, że skarżący nie wniósł do organu wyższego stopnia, tj. Komendanta Wojewódzkiego Policji, ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie. W piśmie z dnia 15 marca 2021 r. skarżący przyznał, że nie wnosił ponaglenia w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania do organu wyższego stopnia, ponieważ Komendant Miejski Policji przekazał jego wniosek z dnia 14 listopada 2018 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji. Nie był informowany o ponownym przekazaniu ww. wniosku do Komendanta Miejskiego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie przewidziany w ustawie (art. 52 § 2). Z kolei art. 53 § 2b p.p.s.a. stanowi, że skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

W przypadku skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania, jej wniesienie dopuszczalne jest wówczas, gdy strona wyczerpała tryb przewidziany w art. 37 k.p.a., tj. złożyła ponaglenie z uzasadnieniem do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (§ 3 pkt

1) lub do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia (§ 3 pkt

2) na niezałatwienie sprawy w terminie.

Ponaglenie, o którym mowa we wskazanym przepisie, równoznaczne jest tu ze środkiem zaskarżenia i spełnia kryterium "wyczerpania środków zaskarżenia" w rozumieniu art. 52 § 2 p.p.s.a.

Ponieważ przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie było przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Miejskiego Policji, zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, dopuszczalność jej merytorycznego rozpoznania przez Sąd uzależniona była od poprzedzenia skargi wniesieniem ponaglenia do Komendanta Wojewódzkiego Policji (art. 37 § 3 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.).

Jak wynika z odpowiedzi skarżącego na wezwanie Sądu udzielonej w piśmie z dnia 15 marca 2021 r. oraz z odpowiedzi na skargę złożonej przez organ, skarżący wymaganego ponaglenia nie złożył w tej sprawie przed wniesieniem skargi. Okoliczność niewyczerpania środków zaskarżenia przysługujących skarżącemu w postępowaniu administracyjnym uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu i obliguje Sąd do odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej, o czym orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.