II SAB/Ke 105/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3156614

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 lutego 2021 r. II SAB/Ke 105/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie pomocy finansowej na zakup kuchenki gazowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 października 2020 r. W. S. wniósł bezpośrednio do tut. Sądu skargę na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w sprawie pomocy "na zakup obuwia wiosennego, mebla do spania, w sprawie świadczeń zdrowotnych stomatologicznych, podstawienia kontenerów na odpady, weryfikacji dokumentacji pracowniczej dla potrzeb emerytalnych, na zakup kuchenki do gotowania oraz pomocy prawnej w sprawie emerytalnej". W dołączonym do skargi piśmie wskazał, że w dniu 13 października 2020 r. stawił się w MOPR, aby złożyć za pośrednictwem Dyrektora tego Ośrodka skargę na bezczynność i przewlekłość. Nie został wpuszczony do budynku, odmówiono mu potwierdzenia wniesienia skargi na kopii, ponadto został uderzony przez ochroniarza MOPR. Z uwagi na powyższe wniósł o przyjęcie niniejszej skargi z pominięciem właściwej procedury.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor MOPR wniósł o jej oddalanie, ewentualnie odrzucenie, oraz obciążenie skarżącego kosztami postępowania. Wyjaśnił, że skarga dotyczy przewlekłości, jakiej organ miał się dopuścić prowadząc postępowanie administracyjne zainicjowane siedmioma wnioskami: z dnia 13 lutego, 16 kwietnia, 17 lipca, 10 sierpnia, 7, 21 i 25 września 2020 r. Zarządzeniem z dnia 2 grudnia 2020 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału II rozdzielił skargi zawarte w ww. piśmie z dnia 14 października 2020 r. Niniejsza sprawa dotyczy przewlekłości w sprawie pomocy finansowej na zakup kuchenki gazowej.

Zarządzeniem z dnia 2 grudnia 2020 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału II wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie dowodu, że wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponaglenie w sprawie przewlekłego prowadzenia przez Dyrektora MOPR postępowania w przedmiocie pomocy finansowej na zakup kuchenki gazowej - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie, doręczone stronie w dniu 10 grudnia 2020 r., pozostało bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.).

W przypadku skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ, jej wniesienie dopuszczalne jest wówczas, gdy strona wyczerpała tryb przewidziany w art. 37 k.p.a., to znaczy złożyła ponaglenie z uzasadnieniem do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie na niezałatwienie sprawy w terminie. Ponaglenie, o którym mowa we wskazanym przepisie, równoznaczne jest tu ze środkiem zaskarżenia i spełnia kryterium "wyczerpania środków zaskarżenia" w rozumieniu art. 52 § 2 p.p.s.a.

Skarżący w wyznaczonym terminie 7 dni, który upłynął z dniem 17 grudnia 2020 r., nie przedstawił dowodu złożenia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Okoliczność, że przed wydaniem niniejszego postanowienia skarżący nie przedstawił dowodu, by przed wniesieniem skargi do Sądu złożył ponaglenie w zakresie przewlekłości postępowania Prezydenta Miasta, o którym mowa wyżej, oznacza, że wymóg wyczerpania środków zaskarżenia nie został w sprawie spełniony.

Ubocznie należy podnieść, że skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu (art. 53 § 2b p.p.s.a.).

Odnosząc się do wniosku organu o obciążenie skarżącego kosztami postępowania, wyjaśnić trzeba, że zgodnie z art. 199 p.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Żaden przepis szczególny ww. ustawy nie przewiduje zasądzania kosztów w przypadku odrzucenia skargi. W konsekwencji brak było podstaw do zasądzenia w niniejszej sprawie kosztów od skarżącego na rzecz organu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.