Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072958

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 12 lipca 2016 r.
II SAB/Go 65/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "P" na bezczynność Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) września 2015 r. (data wpływu do Sądu 13 czerwca 2016 r.) Stowarzyszenie "P", wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na bezczynność Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej.

Zarządzeniem z dnia 16 czerwca 2016 r.r. wezwano stronę skarżącą między innymi do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od przedmiotowej skargi w terminie 7 dni od otrzymania tego wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (k. 34 i 37 akt sprawy). Powyższe wezwanie zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 23 czerwca 2016 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru) i pozostało bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. W związku z tym, zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przed sądem, jest on obowiązany dokonać oceny skargi pod względem formalnym. Badanie pod względem formalnym skargi obejmuje nie tylko analizę jej zawartości, lecz także jej kontrolę pod względem szczególnych wymogów, jakim skarga powinna odpowiadać.

Stosownie do treści art. 230 § 1 i § 2 w zw. z art. 220 § 1 i art. 212 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej jako: "p.p.s.a.", Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest wpis sądowy od skargi. W sytuacji, gdy skarga nie zawiera wpisu sądowego strona wnosząca skargę powinna na wezwanie Sądu w wyznaczonym terminie uiścić wskazaną przez Sąd kwotę. Zaniedbanie tegoż obowiązku skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem skargi. Z dokonanych przez Sąd ustaleń wynika, że do dnia 6 lipca 2016 r. Stowarzyszenie "P" nie uiściło wpisu sądowego od skargi.

Skoro odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony stronie skarżącej w dniu 23 czerwca 2016 r., zatem należało uznać, iż termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w stosunku do ww. skarżącego z 30 czerwca 2016 rr.

Z tych względów należało orzec jak w sentencji, zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.