Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623235

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.
II SAB/Go 2/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.W. na bezczynność E Spółki z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

1.

stwierdzić swą niewłaściwość miejscową,

2.

sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu jako sądowi miejscowo właściwemu.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 12 stycznia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga S.W. na bezczynność E Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w związku z wnioskiem z dnia (...) lutego 2014 r. o udostępnienie kserokopii wszelkich decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy linii elektroenergetycznych na działkach nr (...) w miejscowości (...), map powykonawczych, remontów itp.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej w skrócie p.p.s.a.), wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 13 § 2 p.p.s.a. do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność lub bezczynność została zaskarżona. Siedziby oraz obszary właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych reguluje rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.). Z kolei w myśl art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W niniejszej sprawie S.W. złożył skargę na bezczynność E Spółki z o.o. w przedmiocie informacji publicznej. Ze znajdującego się w aktach sądowych sprawy odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki (k. 17 i następne) bezsprzecznie wynika, że miejscowością, w której ma ona swą siedzibę, jest Poznań. Mając na uwadze przytoczone wyżej regulacje prawne, ze względu na siedzibę organu, którego dotyczy skarga, właściwym do jej rozpatrzenia - zgodnie z właściwością miejscową - jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W tym stanie rzeczy, w oparciu o treść art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.