Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623228

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 15 stycznia 2015 r.
II SAB/Gl 90/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. C. na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie wykonania określonych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. M. C. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

Na podstawie zarządzenia z dnia 27 października 2014 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy. Dla dokonania powyższej czynności wyznaczono siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 19 listopada 2014 r. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy, przesyłka ta została odebrana osobiście przez skarżącą. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 26 listopada 2014 r. (środa - dzień roboczy), nie uiszczono należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej jako p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, w tym wypadku skargi, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca, pomimo prawidłowego wezwania do wykonania przez nią opisanego obowiązku, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uiściła wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.