Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723098

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 30 września 2019 r.
II SAB/Gl 80/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.H. na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie nieprzekazania skargi Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Geodetów przy Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie wszczęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego prawidłowości przeprowadzenia postępowania o wznowienie granicy zatartej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 lipca 2019 r. T.H. (dalej: "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: "organ") w przedmiocie nieprzekazania skargi Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Geodetów przy Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie wszczęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego prawidłowości przeprowadzenia postępowania o wznowienie granicy zatartej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 53 § 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a."), skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Ponadto, na mocy art. 3 § 2 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i g650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Skarżący wniósł skargę na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie nieprzekazania skargi Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Geodetów przy Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie wszczęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego prawidłowości przeprowadzenia postępowania o wznowienie granicy zatartej. Stąd też wskazać należy, iż istota niniejszego postępowania sprowadza się do czynności, która nie podlega kognicji sądów administracyjnych, gdyż skarżący pismem z dnia 14 lutego 2019 r. wniósł o wszczęcie postępowania przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Geodetów, a pismem z dnia 5 marca 2019 r. organ udzielił odpowiedzi skarżącemu i poinformował go, że wszczęcie postępowania dyscyplinarnego odbywa się na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, który wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju (art. 46e oraz 46 m ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). Skarżący zatem złożył wniosek, który był niedopuszczalny, co też organ stwierdził w piśmie z dnia 5 marca 2019 r. Dodatkowo, organ nie wydał decyzji, postanowienia ani też nie dokonał czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków skarżącego, a podlegającej kognicji sądów administracyjnych oraz udzielił odpowiedzi na pismo skarżącego z dnia 14 lutego 2019 r.

W tym stanie rzeczy, wskazać należy, że skarga jako niedopuszczalna, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.