Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721605

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 września 2019 r.
II SAB/Gl 51/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Tomasz Dziuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie postępowania dotyczącego wycinki drzewa postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. M.K. (skarżący) wniósł skargę na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia (...) r. dotyczący procedowania związanego z wycinką drzewa na znajdującej się w P. nieruchomości przy ul. (...).

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 złotych, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został wysłany na adres skarżącego wskazany w skardze. Skarżącego pouczono, że nieuiszczenie wpisu w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Z adnotacji znajdującej się na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wynika, że wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 sierpnia 2019 r. Skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od skargi pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 219 § 1 p.p.s.a. opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia należnej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Wezwanie do wpisu sądowego od skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 sierpnia 2019 r. Oznacza to, że dla skarżącego 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 19 sierpnia 2019 r. Skarżący pomimo wezwania, nie uiścił wpisu od skargi, a zatem zachodzi przesłanka do jej odrzucenia.

Z uwagi na powyższe Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.