Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623223

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 stycznia 2015 r.
II SAB/Gl 50/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik (spr.).

Sędziowie WSA: Grzegorz Dobrowolski, Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg Stowarzyszenie (...) w B. oraz H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku strony skarżącej o wyłączenie sędziego sprawozdawcy sędziego WSA Iwony Boguckiej postanawia oddalić wniosek o wyłączenie sędziego sprawozdawcy.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2014 r. odrzucił skargi Stowarzyszenia (...) w B. oraz H. Z. jako niedopuszczalne z powodu niewyczerpania środków zaskarżenia, tj. zażalenia do organu wyższego stopnia, jakie służyło stronie skarżącej w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

W piśmie z dnia (...) r. H. Z. w imieniu swoim oraz skarżącego Stowarzyszenia wystąpiła m.in. z wnioskiem o wyłączenie sędziego sprawozdawcy. W uzasadnieniu powyższego powołano się na stronniczość sędziego, zarzucając mu przychylność wobec pełnomocnika organu, który oszukuje sędziego i wprowadza go w błąd.

W dniu 12 stycznia 2015 r. sędzia WSA Iwona Boguckiej złożyła wyjaśnienia na okoliczności podane we wniosku wskazując, że nie zachodzą przyczyny, o których mowa w art. 18 § 1 i 3 oraz w art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a."

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek strony skarżącej o wyłączenie sędziego sprawozdawcy - sędziego WSA Iwony Boguckiej nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z treścią art. 19 p.p.s.a., niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18 p.p.s.a., sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Przepis ten, w odróżnieniu od art. 18 p.p.s.a. zawierającego katalog przyczyn powodujących wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy, a zatem jego bezwzględne wyłączenie, dotyczy względnych przesłanek wyłączenia sędziego. Podstawą wyłączenia sędziego na gruncie tego przepisu są zarówno okoliczności wynikające ze stosunku osobistego pomiędzy sędzią a jedną ze stron lub jej przedstawicielem, charakteryzujące się przede wszystkim istnieniem więzi emocjonalnej, której podstawą jest stosunek pokrewieństwa, przyjaźni, dłuższej znajomości, zależności służbowej, gospodarczej, społecznej, jak również wszelkie obiektywnie zaistniałe okoliczności, dające podstawę do zaistnienia wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Rozpoznając wniosek o wyłączenie sędziego sprawozdawcy w zawisłej sprawie zauważyć należy, że strona skarżąca nie wskazała okoliczności uzasadniających wyłączenie sędziego od udziału w rozpoznaniu niniejszej sprawy, a tym samym nie uzasadniła przedmiotowego wniosku. Zarówno wniosek o wyłączenie sędziego sprawozdawcy jak i pismo z dnia (...) r., nadesłane na wezwanie Sądu, nie uprawdopodobnia przesłanek zawartych w rozpoznawanym wniosku. Przesłanki natomiast wyłączenia sędziego nie może stanowić samo subiektywne przeświadczenie skarżących, że dany sędzia działa na ich szkodę. Wniosek o wyłączenie sędziego uzasadniają bowiem jedynie takie okoliczności, które obiektywnie mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, tego zaś rodzaju przyczyn Sąd nie dopatrzył się w niniejszej sprawie. Wnioskodawcy w żaden sposób nie odnieśli się do przesłanek określonych w art. 18 i 19 p.p.s.a. Obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie sędziego spoczywa natomiast na wnioskodawcy, o czym świadczy treść art. 20 § 1 p.p.s.a.

Wskazać również trzeba, że z oświadczenia sędzi Iwony Boguckiej wynika, że brak jest podstaw do wyłączenia jej od rozpoznania niniejszej sprawy z mocy ustawy (art. 18 p.p.s.a.), jak również nie zachodzą przyczyny wyłączenia, o których mowa w art. 19 p.p.s.a. W sytuacji natomiast, gdy prawdziwość złożonego przez sędziego oświadczenia co do okoliczności określonych w art. 18 i art. 19 p.p.s.a. nie budzi żadnych wątpliwości, wniosek o jego wyłączenie nie zasługuje na uwzględnienie (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt I OZ 864/10 dostępne na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wobec powyższego odnosząc się do wniosku o wyłączenie sędziego sprawozdawcy podnieść należy, że w świetle przywołanych wyżej przepisów nie mógł on odnieść oczekiwanego skutku. Wniosek o wyłączenie sędziego uzasadniają jedynie takie okoliczności, które obiektywnie mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, tego zaś rodzaju przyczyn Sąd nie dopatrzył się w niniejszej sprawie.

Tym samym skoro brak jest podstaw w zawisłej sprawie do wyłączenia sędziego sprawozdawcy z mocy samej ustawy (art. 18 p.p.s.a.), jak również z powodu innych okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności (art. 19 p.p.s.a.), Sąd działając na podstawie wskazanych wyżej przepisów i przy zastosowaniu art. 22 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie wskazać przyjdzie, że przesłanki wyłączenia sędziego nie może natomiast stanowić subiektywne przeświadczenie wnioskodawcy o działaniu na jego szkodę. Nieuwzględnienie pism i wniosków po myśli strony skarżącej, w żaden sposób nie uprawdopodabnia jakiegokolwiek osobistego stosunku sędziego do tej strony. Sędzia nie podlega wyłączeniu z mocy ustawy z tej tylko przyczyny, że któraś ze stron postępowania nie zgadza się z rozstrzygnięciami wydanymi w sprawie z udziałem tego sędziego. Niezadowolenie strony z rozstrzygnięcia sprawy, czy też ze sposobu prowadzenia postępowania sądowego nie stanowi podstawy do wyłączenia sędziego, bowiem zarzuty te strona może podnosić w środkach odwoławczych, w ramach kontroli instancyjnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.