Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098576

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
II SAB/Gl 20/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w S. w przedmiocie niewydania karty parkingowej postanawia:

1.

odrzucić skargę.

2.

zwrócić skarżącej stronie skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 lutego 2016 r. skarżący wniósł skargę na bezczynność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w S. przedmiocie niewydania karty parkingowej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 czerwca 2016 r. skarżący został wezwany do wykazania w terminie 7 dni, że wystąpił z zażaleniem w trybie określonym w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. dalej k.p.a.) do Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w K. na niezałatwienie w terminie sprawy niewydania karty parkingowej przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w S. pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na to wezwanie skarżący nadesłał kopię odwołania z dnia 5 stycznia 2016 r. od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z naniesionymi dodatkowymi adnotacjami, iż jest to również zażalenie. Jak wynika jednak z informacji Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w S. pismo z adnotacjami, iż jest również zażaleniem w trybie art. 37 k.p.a., nie wpłynęło do organu, wpłynęło bowiem jedynie odwołanie od ww. orzeczenia. Także w aktach administracyjnych nadesłanych do Sądu znajduje się tylko odwołanie (bez dodatkowych adnotacji) w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. W przypadku skargi zarzucającej organowi bezczynność, tego rodzaju środkiem jest przewidziane w art. 37 § 1 k.p.a. zażalenie kierowane do organu wyższego stopnia.

W rozpoznawanej sprawie skarżący, mimo wezwania nie wykazał, że wystąpił z zażaleniem na niezałatwienie sprawy w terminie przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w S., wynika to także z analizy akt administracyjnych. Powyższe oznacza, że skarżący złożył skargę na bezczynność ww. organu nie poprzedzając jej wniesieniem zażalenia na podstawie art. 37 k.p.a. Skarga ta jest zatem niedopuszczalna.

Mając na względzie powyższe na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia. W kwestii zwrotu wpisu sądowego orzeczono zaś na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.