Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1534481

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 września 2014 r.
II SAB/Gd 99/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Górska, Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 września 2014 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

1.

zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpatrzenia odwołania skarżącej A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2014 r., nr (...) w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania akt administracyjnych wraz z wyrokiem, ze stwierdzeniem jego prawomocności;

2.

określa, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

3.

zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zarzucając organowi naruszenie art. 8, art. 12, art. 35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm., dalej jako "k.p.a.") przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy. W związku z tak sformułowanymi zarzutami skarżąca wniosła o zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi, zobowiązanie organu odwoławczego do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie, a także o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżąca stwierdziła, że w dniu 5 maja 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze otrzymało jej odwołanie od decyzji oznaczonej numerem (...) z dnia 21 marca 2014 r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na "budowie jednej turbiny wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na dz. Nr (...), obręb K.". Pismem z dnia 5 czerwca 2014 r. (wpływ do organu w dniu 6 czerwca 2014 r.) skarżąca wezwała Kolegium do usunięcia naruszenia prawa, jednak Kolegium do dnia wniesienia skargi decyzji nie wydało.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o uwzględnienie skargi w zakresie wyznaczenia terminu rozpoznania sprawy. Kolegium opisało dotychczasowy przebieg postępowania przyznając, że odwołanie strony nie zostało rozpatrzone, a tym samym organ odwoławczy pozostaje w bezczynności.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając niniejszą sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) wojewódzki sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Kontrola ta z mocy art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej " p.p.s.a.") obejmuje również bezczynność organów. Jest to stan, w którym organ, będący właściwym miejscowo i rzeczowo do załatwienia sprawy, nie wydaje decyzji, postanowienia bądź innego aktu administracyjnego lub nie podejmuje czynności z zakresu administracji publicznej, o jakich mowa w art. 3 § 2 pkt 1 - 4 p.p.s.a.

W myśl przepisu art. 149 § 1 p.p.s.a. uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa, jednocześnie stwierdzając, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Nadto sąd może orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. (art. 149 § 2 p.p.s.a.). W katalogu możliwych rozstrzygnięć Sądu nie mieści się zatem zawarte w skardze żądanie zobowiązania Samorządowego Kolegium Odwoławczego do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie, wobec czego nie mogło ono zostać rozpoznane.

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga dotyczy bezczynności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez A Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2014 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na działce nr (...) w obrębie K., gmina S.

Wniesienie skargi na bezczynność organu do wojewódzkiego sądu administracyjnego dopuszczalne jest po wyczerpaniu trybu przewidzianego w art. 37 k.p.a. Z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. wynika bowiem, że skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

W niniejszej sprawie jest bezsporne, że skarga, stosownie do wymogu wynikającego z ww. przepisów, poprzedzona została wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, co nastąpiło pismem skarżącej z dnia 5 czerwca 2014 r. (data wpływu do organu odwoławczego 6 czerwca 2014 r., pismo w aktach administracyjnych).

Do terminu załatwienia sprawy przez samorządowe kolegium odwoławcze - będące organem odwoławczym stosować należy wymogi określone przepisem art. 35 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 k.p.a.). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (art. 35 § 2 k.p.a.). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 k.p.a.). Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w art. 35 § 3 k.p.a. (art. 35 § 4 k.p.a.). Do powyżej określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). Należy przy tym zauważyć również, że terminy określone w art. 35 k.p.a. podlegają liczeniu z uwzględnieniem treści art. 133 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał decyzji w myśl art. 132 k.p.a.

Jak wynika z powyższego unormowania, datą wszczęcia postępowania odwoławczego jest data otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. W niniejszej sprawie odwołanie wraz z aktami sprawy wpłynęło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 5 maja 2014 r. (vide prezentata organu odwoławczego na piśmie przewodnim Burmistrza Miasta i Gminy z 22 kwietnia 2014 r., pismo w aktach administracyjnych).

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 35 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Z art. 35 § 3 k.p.a. wynika zaś, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. W myśl art. 104 § 1 k.p.a., przez załatwienie sprawy należy rozumieć wydanie przez organ decyzji, chyba że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią inaczej.

Termin załatwienia sprawy przez organ odwoławczy liczy się więc od dnia wpływu odwołania wraz z aktami sprawy do organu drugiej instancji i jeżeli organ administracji zobowiązany do załatwienia sprawy nie wyda decyzji w prawem przewidzianym terminie, a zwłoka w rozpatrzeniu sprawy jest nieuzasadniona, wówczas mamy do czynienia z prawną bezczynnością organu. Zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym już w doktrynie i orzecznictwie sądowoadministracyjnym, bezczynność organu administracji publicznej ma miejsce wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie organ ten nie podjął czynności w danej sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, lecz mimo istnienia ustawowego obowiązku nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji bądź innego aktu. Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma przy tym znaczenia fakt, z jakich powodów dany akt nie został podjęty, w szczególności czy brak działania organu był zawiniony czy też usprawiedliwiony okolicznościami obiektywnymi.

Na gruncie niniejszej sprawy ustawowy miesięczny termin na jej załatwienie, poprzez rozpatrzenie odwołania skarżącej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, liczony według zasady określonej w art. 57 § 3 k.p.a., upłynął w dniu 5 czerwca 2014 r. Nierozpatrzenie odwołania w terminie miesięcznym przewidzianym w art. 35 § 3 k.p.a., trwające do dnia wyrokowania, oznacza stan bezczynności Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który zresztą był w niniejszej sprawie bezsporny.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

- działając na podstawie art. 149 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. uwzględnił skargę A Spółki z o.o. z siedzibą w W. i zobowiązał Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpatrzenia odwołania z dnia 8 kwietnia 2014 r. wniesionego przez skarżącą od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2014 r., w terminie jednego miesiąca od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem, ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Jednocześnie, stosownie do wymogu wynikającego z treści art. 149 § 1 zdanie drugie p.p.s.a., Sąd orzekł, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Sąd uznał bowiem, mając na uwadze skomplikowany przedmiot postępowania (środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacji przedsięwzięcia) oraz trzymiesięczny stan bezczynności organu odwoławczego, że w niniejszej sprawie nie doszło do rażącego naruszenia przez organ odwoławczy przepisu art. 35 § 3 k.p.a. w związku z zaniechaniem rozpatrzenia odwołania przez organ odwoławczy w terminie ustawowym.

Na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 1 p.p.s.a. sąd orzekł o zasądzeniu na rzecz skarżącej od organu odwoławczego zwrotu kosztów postępowania obejmujących kwotę 100 zł uiszczonego wpisu sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.