II SAB/Gd 43/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508830

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2018 r. II SAB/Gd 43/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z. K. wniosła skargę na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2018 r. zobowiązano Skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., w związku z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie i zastrzeżono rygor odrzucenia skargi w przypadku nieuiszczenia opłaty (zarządzenie k. 2).

Przesyłka, zawierająca powyższe zarządzenie, została Skarżącej doręczona w dniu 8 maja 2018 r. (koperta k. 22). Termin uiszczenia wpisu upłynął w dniu 15 maja 2018 r.

Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zakreślony Skarżącej siedmiodniowy termin na uiszczenie opłaty upłynął bezskutecznie, albowiem w wyznaczonym terminie Skarżąca nie uiściła należnego wpisu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił wniesioną skargę, jako nieopłaconą.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.