Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729822

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 czerwca 2015 r.
II SAB/Gd 3/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak (spr.).

Sędziowie WSA: Bartłomiej Adamczak, Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. J. o wyłączenie sędziów WSA Tamary Dziełakowskiej, Doroty Jadwiszczok i Janiny Guść od rozpoznania sprawy ze skargi B. J. na bezczynność Prokuratury Rejonowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy: sędziego WSA Tamary Dziełakowskiej, sędziego WSA Doroty Jadwiszczok, sędziego WSA Janiny Guść.

Uzasadnienie faktyczne

B. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Prokuratury Rejonowej w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2015 r. skarżąca wniosła o wyłączenie od rozpoznania sprawy sędziów WSA Tamary Dziełakowskiej, Doroty Jadwiszczok i Janiny Guść. Uzasadnienie wniosku zawarła w piśmie z dnia 6 maja 2015 r.

Zdaniem skarżącej ww. sędziowie nie mogą zagwarantować bezstronności w jej sprawie. Podała, iż wielokrotnie wszczynała postępowania przed tutejszym sądem, jednak nie jest należycie i bezstronnie traktowana. Jest przeświadczona, że ww. skład orzekający nie może zagwarantować jej bezpiecznego, sprawiedliwego i rzetelnego procesu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Podstawy do wyłączenia sędziego określają art. 18 § 1 i art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - w skrócie p.p.s.a.

W myśl art. 18 § 1 p.p.s.a. sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

1)

w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

2)

swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3)

osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4)

w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;

5)

w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

6)

w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

6a) dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie;

7)

w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Stosownie zaś do treści art. 18 § 3 p.p.s.a. sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie postępowania, nie może orzekać co do tej skargi.

Art. 19 p.p.s.a. stanowi, że niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

Celem instytucji wyłączenia sędziego jest realizacja konstytucyjnego prawa obywateli do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Skarżąca B. J. wnosząc o wyłączenie wyżej wymienionych sędziów od rozpoznania przedmiotowej sprawy nie wskazała przesłanek określonych w art. 18 § 1 p.p.s.a. (tzw. ustawowe przyczyny wyłączenia sędziego).

Zarzuty zawarte w uzasadnieniu wniosku skarżącej o wyłączenie wskazanych przez nią sędziów w dużej mierze nie dotyczą sędziów objętych wnioskiem.

Z zarzutów kierowanych pod adresem poszczególnych sędziów przez skarżącą wynika, że zarzuca im ona wadliwe prowadzenie jej spraw oraz wydawanie niekorzystnych dla niej i wadliwych orzeczeń. Zarzuca ponadto, że działania sędziów są niezgodne z prawem, a od sędziów doznała szeregu krzywd.

Odnosząc się do stanowiska skarżącej stwierdzić trzeba, że nie stanowi uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie. Także subiektywny pogląd strony co do trafności orzeczenia podjętego z udziałem danego sędziego nie stanowi przesłanki wyłączenia sędziego od rozpoznania danej sprawy (por. postanowienie NSA z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. akt I OZ 607/09, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Nie stanowi okoliczności budzącej wątpliwość co do bezstronności sędziego fakt jego uczestnictwa w składzie orzekającym, który wydał w innej sprawie orzeczenie nie odpowiadające oczekiwaniom strony. Samo wcześniejsze rozstrzyganie spraw z udziałem sędziów, których wniosek o wyłączenie dotyczy, w sposób niekorzystny dla wnioskodawczyni czy też jej zdaniem błędny, nie wystarcza do przyjęcia, by istniała uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędziego.

Wydania niekorzystnych dla strony orzeczeń nie można utożsamiać z działaniem niezgodnym z prawem lub działaniem na niekorzyść strony.

Instytucja wyłączenia sędziego ma zapewnić obiektywizm sądu, jednak nie może być traktowana jako możliwość eliminowania w postępowaniu sędziów, których strona uznaje za nieodpowiadających subiektywnemu pojmowaniu swoich interesów (por. postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt II FZ 60/08 publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Z oświadczeń sędziów, których wniosek skarżącej dotyczy wynika, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy uzasadniające ich wyłączenie.

Nadmienić jedynie na marginesie należy, że adresatem nadesłanego do niniejszej sprawy przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej K. P. pisma skarżącej z dnia 15 maja 2015 r. nie był Sąd, a pismo, przesłane do Prokuratora drogą elektroniczną, nie jest przez skarżącą podpisane.

W związku z powyższym Sąd stwierdzając, że nie zachodzą przesłanki do wyłączenia sędziego wymienione w art. 18 i art. 19 p.p.s.a., na podstawie art. 22 § 1 i 2 p.p.s.a. oddalił wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.