Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2016150

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 31 marca 2016 r.
II SAB/Gd 195/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. - F. na bezczynność A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia zwrócić skarżącej J. M. - F. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 100 (sto złotych) uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie sygn. akt II SAB/Gd 195/15 w punkcie 1 umorzył postępowanie ze skargi J. M. - F., na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., a w punkcie 2 oddalił wniosek skarżącej o zasądzenie kosztów postępowania.

Wskutek zażalenia skarżącej Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sygn. akt I OZ 242/16 uchylił pkt 2 postanowienia z dnia 19 stycznia 2016 r. i w tym zakresie przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

Jak wynika z uzasadnienia tego postanowienia sąd wojewódzki umarzając postępowanie sądowe pominął treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. obligującego sąd administracyjny do zwrotu z urzędu całego uiszczonego wpisu. Przepis ten przewiduje obowiązek zwrotu przez sąd, bez potrzeby uruchamiania inicjatywy strony, całego wpisu w każdym przypadku, gdy pismo zostanie odrzucone lub cofnięte. Odmowa dokonania zwrotu uiszczonego wpisu przez sąd pierwszej instancji w kwocie 100 zł narusza dyspozycję art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., a postanowienie w tym przedmiocie podlegało uchyleniu.

Uzasadnienie prawne

Ponownie rozpoznając sprawę kosztów postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył co następuje.

Skarżąca uiściła kwotę 100 zł wpisu sądowego w dniu 9 listopada 2015 r. (dowód karta 11 akt). Postanowienie z dnia 19 stycznia 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania ze skargi na bezczynność jest prawomocne.

Stosownie do treści art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W przedstawionych okolicznościach sprawy, wskutek prawomocnego umorzenia postępowania i wiążącego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z urzędu nakazał zwrócić skarżącej uiszczony w sprawie wpis sądowy w wysokości 100 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.