Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729831

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 czerwca 2015 r.
II SAB/Gd 19/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. J. o wyłączenie sędziów WSA Jolanty Górskiej, Marioli Jaroszewskiej, Katarzyny Krzysztofowicz od rozpoznania sprawy ze skargi B. J. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 czerwca 2015 r. w ten sposób, że w komparycji i uzasadnieniu postanowienia w miejsce sygnatury akt "III SAB/Gd 19/15" wpisać sygnaturę akt "II SAB/Gd 19/15".

Uzasadnienie faktyczne

W komparycji i w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 czerwca 2015 r. omyłkowo wpisano sygnaturę akt III SAB/Gd 19/15, mimo że prawidłowa sygnatura akt tej sprawy to II SAB/Gd 19/15.

Zgodnie z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Zgodnie natomiast z art. 156 § 1 p.p.s.a., sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 16 § 2 p.p.s.a. sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym orzeka w składzie jednego sędziego.

Z uwagi na stwierdzenie oczywistej omyłki, na podstawie przywołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.