Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1941003

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 października 2015 r.
II SAB/Bk 56/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński.

Sędziowie: NSA Mieczysław Markowski (spr.), WSA Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 października 2015 r. sprawy ze skargi "M." Sp. z o.o. w N. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy H. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji

1.

umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Wójta Gminy H. do rozpoznania wniosku skarżącej "M." Sp. z o.o. w N. z dnia (...).02.2014 r.,

2.

stwierdza, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,

3.

wymierza Wójtowi Gminy H. grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych,

4.

zasądza od Wójta Gminy H. na rzecz "M." Sp. z o.o. w N. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga została wywiedziona w następujących okolicznościach faktycznych.

Wnioskiem z dnia (...).02.2014 r. (uzupełnionym pismem z dnia (...).02.2014 r.) M. Sp.z o.o. z siedzibą w N. (zwana dalej: "Spółką", "Inwestorem") zwróciła się do Wójta Gminy H. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym o obsadzie 86 DJP na działce o numerze geod. (...), położonej w obrębie wsi N., gm. H.

W związku z powyższym obwieszczeniem Wójta Gminy H. z dnia (...).02.2015 r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. (zwany dalej: "RDOŚ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w H. (PPIS w H.) o wydanie opinii.

Pismem z dnia (...).03.2014 r. mieszkańcy wsi N., W., C., N. i H. złożyli do Wójta Gminy H. sprzeciw odnośnie budowy przedmiotowej chlewni. W dniu (...).03.2015 r. mieszkańcy złożyli sprzeciw zarówno do organu I instancji, jak i do PPIS w H. Na pismo z dnia (...).03.2014 r. organ I instancji odpowiedział pismem z dnia (...).04.2014 r.

RDOŚ w B. pismem z dnia (...).03.2014 r. wezwał Spółkę do uzupełnienia karty informacyjnej wniosku. Spółka ustosunkowała się do powyższego wezwania pismem z dnia (...).03.2014 r. Oba organy stwierdziły konieczność sporządzenia takiego raportu z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w pobliżu miejsca zamieszkiwania i przebywania ludzi oraz jego skalę (postanowienie PPIS w H. z (...).03.2014 r. i postanowienie RDOŚ w B. z dnia (...).03.2015 r.

W dniu (...).03.2014 r. Inwestor złożył do Wójta Gminy H. kolejne uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ przesłał powyższe uzupełnienie do RDOŚ w B. pismem z dnia (...).03.2014 r.

Następnie postanowieniem z dnia (...).04.2014 r. Wójt Gminy H., mając na uwadze treść uzyskanych opinii, stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. O powyższym postanowieniu organ poinformował obwieszczeniem z dnia (...).04.2014 r.

W dniu (...).12.2014 r. Spółka złożyła do organu Raport oddziaływania na środowisko. Pismem datowanym na ten sam dzień W. B. - radna wsi N. zwróciła się do organu z prośbą o wyrażenie zgody na wgląd do dokumentacji za 2012 r. dotyczącej modernizacji chlewni w N. w gospodarstwie rolnym S. O.

Obwieszczeniem z dnia (...).12.2014 r. Wójt poinformował o złożeniu Raportu oddziaływania na środowisko oraz pouczył, że w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją inwestycyjną oraz zgłaszać uwagi i wnioski.

W dniu (...).12.2014 r. Wójt Gminy H. wystąpił do RDOŚ w B. oraz do PPIS w H. o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia (...).12.2014 r. E. i A. K. (mieszkańcy wsi N.) oraz Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w H. złożyli uwagi odnośnie Raportu. Organ I instancji ww. pisma przekazał w dniu (...).01.2015 r. PPIS w H. oraz RDOŚ w B.

Pismem z dnia (...).01.2015 r. Inwestor udzielił odpowiedzi na wezwanie PPIS w H. z dnia (...).12.2014 r. W tej samej dacie RDOŚ w B. wezwała Spółkę do uzupełnienia Raportu.

Z kolei pismem z dnia (...).12.2014 r. mieszkańcy N. złożyli pisemny sprzeciw w sprawie kolejnej inwestycji S. O. O powyższym fakcie organ I instancji poinformował PPIS w H. oraz RDOŚ w B. pismem z dnia (...).12.2014 r. W tej samej dacie PPIS wezwał Inwestora do uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem z dnia (...).01.2015 r., nr (...) w H. zawiadomił Wójta Gminy H. oraz Inwestora o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia (...).02.2015 r. Pismem datowanym na dzień (...).01.2015 r. PPIS w H. zwrócił się do Inwestora z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w protestach mieszkańców z dnia (...).12.2014 r. oraz z dnia (...).12.2014 r.

Pismem z dnia (...).01.2015 r. Inwestor udzielił odpowiedzi na wezwanie RDOŚ w H. oraz na protesty mieszkańców z dnia (...).12.2014 r. oraz z dnia (...).12.2014 r.

W dniu (...).02.2015 r. PPIS w H. wydał pozytywną opinię o przedsięwzięciu, zaś RDOŚ w B. postanowieniem z dnia (...).02.2015 r., nr (...) uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

W dniu (...).02.2015 r. mieszkańcy N. złożyli do Wójta Gminy H. protest w sprawie budowy chlewni, zaś w dniu (...).02.2015 r. złożyli do RDOŚ w B. oraz do PPIS w H. wniosek o ponowne zbadanie sprawy. O powyższym fakcie organ powiadomił Spółkę pismem z dnia (...).02.2015 r.

Postanowieniem z dnia (...).02.2015 r., nr (...) Wójt Gminy H. przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia (...).05.2015 r. ze względu na jej złożony charakter. Zaś pismem z dnia (...).02.2015 r. organ zawiadomił Inwestora, W. B., Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w H., E. i A. K. o przeprowadzeniu w dniu (...).03.2015 r. oględzin na działce, na której planowana jest budowa chlewni. O powyższym fakcie organ zawiadomił również obwieszczeniem.

Pismem z dnia (...).03.2015 r. Wójt Gminy H. udzielił odpowiedzi na pismo W. B. z dnia (...).03.2015 r., zaś w dniu (...).03.2015 r. RDOŚ w B. udzielił ww. odpowiedzi na wniosek z dnia (...).02.2015 r. o ponowne zbadanie sprawy.

W dniu (...).03.2015 r. dokonano oględzin planowanej budowy chlewni, na okoliczność których sporządzono protokół.

Pismem z dnia (...).03.2015 r. Wójt Gminy H. zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji o Spółce do: ARiMR Oddział Terenowy w H., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w H., Powiatowego Inspektora Weterynarii w H. W tym samym dniu zwrócił się również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. z prośbą o udzielenie informacji jak zakończyło się postępowanie prowadzone przez PINB w H. w 2012 i 2013 r. w sprawie samowoli budowlanej dotyczącej remontu budynku przedmiotowej chlewni. W dniu (...).03.2015 r. organ nadzoru budowlanego udzielił odpowiedzi. Z kolei ARiMR Oddział Terenowy w H. udzieliła odpowiedzi pismem z dni a (...).03.2015 r. Powiatowy Inspektor Weterynarii w H. pismem z dnia (...).03.2015 r., natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w H. pismem z dnia (...).03.2015 r.,

Pismem z dnia (...).03.2015 r. W. B. przekazała Wójtowi Gminy H. ksero pisma Powiatowego Inspektora Weterynarii w H. z dnia (...).04.2014 r.

W dniu (...).03.2015 r. Wójt poinformował Inwestora, że niezłożenie przez niego uwag do protokołu w wyznaczonym terminie oznacza, że zgadza się z jego treścią.

Obwieszczeniem z dnia (...).03.2015 r. Wójt Gminy H. zawiadomił, że w dniu (...).04.2015 r. odbędzie się rozprawa administracyjna. W tym samym dniu wezwał również na rozprawę administracyjną Spółkę, E. i A. K., Towarzystwo Ochrony Krajobrazu oraz przedstawiciela wsi N. -W. B. W dniu (...).03.2015 r. organ powiadomił ww. podmioty o swoim piśmie z dnia (...).03.2015 r.

Pismem z dnia (...).03.2015 r. Wójt Gminy H. wystąpił też o udzielenie informacji do Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w H. Odpowiedzi udzielono pismem z dnia (...).04.2015 r.

W dniu (...).04.2015 r. odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Do protokołu rozprawy w dniu (...).04.2015 r. uwagi wniósł Inwestor oraz Walentyna B. Pismem z dnia (...).05.2015 r. Wójt Gminy przesłał Walentynie B., przedstawicielowi Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, A. K., D. O., S. O. oraz H. O. uaktualniony protokół z rozprawy.

W związku z pojawieniem się nowych okoliczności w stosunku do przedłożonego przez Wójta Gminy H. wniosku z dnia (...).12.2014 r. o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, RDOŚ w B. pismem z dnia (...).05.2015 r. poinformował Wójta Gminy H. o konieczności ponownego wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji tego przedsięwzięcia oraz, że do ww. należy decyzja i ocena materiału dowodowego.

O powyższym fakcie Wójt powiadomił Inwestora, E. i A. K., Towarzystwo Ochrony Krajobrazu oraz W. B. pismem z dnia (...).05.2015 r. Inwestor w dniu (...).05.2015 r. wystąpił do Wójta Gminy H. z wnioskiem o pisemne sformułowanie zarzutów i wniosków dotyczących niezgodności stanu faktycznego przedstawionego w materiale dowodowym przedłożonym do RDOŚ wraz z wnioskiem z dnia (...).12.2014 r.

Pismem z dnia (...).05.2015 r. W. B. - przedstawiciel mieszkańców wsi N. wystąpiła do RDOŚ w H.z prośbą o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia (...).05.2015 r., nr (...) Wójt Gminy H. ponownie przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia (...).07.2015 r. ze względu na jej złożony charakter.

Pismem z dnia (...).05.2015 r. RDOŚ w B. odpowiedział na wniosek mieszkańców wsi N. z dnia (...).05.2015 r. oraz poinformował, że postanowieniem z dnia (...).02.2015 r. zakończył swoje postępowanie w przedmiotowej sprawie.

W dniu (...).06.2015 r. Spółka złożyła zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy H.

W dniu (...).06.2015 r. Wójt Gminy H. wezwał Inwestora do uzupełnienia braków i niejasności w Raporcie oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia (...).06.2015 r. Spółka udzieliła odpowiedzi.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., po rozpatrzeniu zażalenia Spółki, postanowieniem z dnia (...).06.2015 r., nr (...) postanowiło: (1) uznać zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania za uzasadnione; (2) wyznaczyć organowi I instancji dodatkowy termin na wydanie decyzji w sprawie - do dnia (...).06.2015 r.; (3) zarządzić wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych naruszenia przepisów o załatwieniu sprawy w terminie; (4) zarządzić podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwienia spraw w przyszłości; (5) stwierdzić, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu organ odwoławczy podniósł, że organ I instancji w postanowieniach o przedłużeniu terminu z dnia (...).02.2015 r. oraz z dnia (...).05.2015 r. nie wskazał na czym konkretnie polega złożony charakter sprawy. Zdaniem Kolegium organ w sposób rażący naruszył zasadę szybkości postępowania. Wyznaczenie nowego, odległego terminu załatwienia sprawy nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach prawa, ani też w specyfice prowadzonego postępowania.

Pismem z dnia (...).06.2015 r. Wójt Gminy H. poinformował o możliwością zapoznania się z dokumentacją oraz wypowiedzenia się w sprawie.

W dniu (...).06.2015 r. z przedłożoną dokumentacją zapoznał się D. O., A. O. i A. K. E. M. oraz A. K. wystosowali do organu I instancji pismo, w którym przedstawili swoje uwagi i zastrzeżenia. Ponadto w dniu (...).06.2015 r. złożyli do Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. skargę na pracowników rozpoznających zażalenie.

Pismem z dnia (...).06.2015 r. H. O. poinformował organ o rażącym naruszeniu prawa przez pracowników urzędu, zaś pismem z dnia (...).06.2015 r. Inwestor wystosował pytania do organu I instancji. Na pismo z dnia (...).06.2015 r. organ udzielił odpowiedzi w dniu (...).06.2015 r., zaś na pismo z dnia (...).06.2015 r. w dniu (...).07.2015 r.

W dniu (...).06.2015 r. z dokumentacją zgromadzoną w sprawie zapoznała się W. B. oraz złożyła do Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. skargę na pracowników rozpoznających zażalenie.

W dniu (...).06.2015 r. Spółka złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy H. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Wskazując na przewlekłe prowadzenie postępowania Spółka wniosła o: (1) uwzględnienie skargi; (2) zobowiązanie Wójta Gminy H. do wydanie decyzji w terminie 7 dni; (3) stwierdzenie, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; (4) wymierzenie organowi grzywny w wys. 2.000, 00 zł; (5) zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi Spółka opisała dotychczasowy przebieg postępowania od momentu złożenia wniosku z dnia (...).02.2014 r. do wydania przez SKO

w B. postanowienia z dnia (...).06.2015 r. Wskazała, że pomimo uzyskania niezbędnych do wydania wnioskowanej decyzji uzgodnień PPIS w H. (opinia z dnia (...).02.2015 r.) oraz RDOŚ w B. (postanowienie z dnia (...).02.2015 r.), Wójt nie wydał wnioskowanej decyzji, zaś w dniu (...).03.2015 r. dokonał oględzin planowanej inwestycji, kierując jednocześnie szereg pism, m.in. do ARiMR w H., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w H., Powiatowego Inspektora Weterynarii w H., Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H., Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w H., które nie mogły wnieść i nic nowego nie wniosły do sprawy. Strona skarżąca podniosła także, że na rozprawie administracyjnej nie było rolników ze wsi N., tylko mieszkańcy osiedla po byłym PGR, gdzie mieszka Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - W. B. Wskazała, że pomimo przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, na której nie podniesiono żadnych nowych zarzutów, organ bezzasadnie skierował w dniu (...).04.2015 r. pismo do RDOŚ w B., prosząc o zajęcie stanowiska w sprawie. Podniosła, że w związku z powzięciem informacji o piśmie RDOŚ w B. z dnia (...).05.2015 r., zwróciła się do Wójta Gminy H. pismem z dnia (...).05.2015 r. o doręczenie w trybie pilnym zarzutów organu dotyczących rzekomych niezgodności założeń wniosku ze stanem faktycznym. Pomimo upływu dwóch tygodni od doręczenia pisma oraz upływu pięciu tygodni od rozprawy administracyjnej, organ nie przedstawił Spółce swoich zarzutów. Inwestor zaznaczył, że do chwili obecnej decyzja nie została wydana.

Ponadto Spółka podniosła, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji prowadzone jest niemal 16 miesięcy, co wskazuje na rażące naruszenie art. 35 § 1 i § 3 k.p.a. oraz opieszałe, niesprawne i nieskuteczne działanie Wójta Gminy H. Zdaniem strony skarżącej organ dopuścił się też naruszenia art. 36 § 2 k.p.a, gdyż nie wskazał na czym polega złożony charakter sprawy oraz czemu ma służyć dalsze prowadzenie postępowania dowodowego. Tym samym działanie organu doprowadziło do naruszenia zasady szybkości postępowania, o której mowa w art. 12 k.p.a. Spółka zarzuciła też organowi naruszenie art. 90 § 3 k.p.a., gdyż nie poinformował RDOŚ w B. oraz PPIS w H. o udziale w rozprawie administracyjnej, która odbyła się (...).04.2015 r. Zdaniem skarżącej o przewlekłości postępowania świadczy skierowanie przez Wójta pisma z dnia (...).05.2015 r. do RDOŚ w B., dopiero po rozprawie. Strona skarżąca podniosła, że pomimo, iż rozprawa administracyjna miała usprawnić przebieg postępowania, organ przedłużył termin załatwienia sprawy o kolejne dwa miesiące. Inwestor wyjaśnił, że jakakolwiek zwłoka w wydaniu przedmiotowej decyzji pociąga za sobą ogromne straty.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podnosząc jednocześnie, że jest ona całkowicie bezzasadna. Wójt Gminy H. podkreślił, że w okresie od (...).02.2014 r. do (...).01.2015 r. prowadzona była liczna korespondencja mająca na celu uzyskanie koniecznych dokumentów oraz przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Zdaniem organu skarżąca niesłusznie przyjęła, że uzyskanie uzgodnień PPIS w H. oraz RDOŚ w B. wyczerpało procedurą do wydania wnioskowanej przez Spółkę decyzji, tym bardziej, że po uzgodnieniu warunków realizacji ww. przedsięwzięcia przez RDOŚ w B. (dnia (...).02.2015 r.) oraz PPIS w H. (dnia (...).02.2015 r.) do Urzędu Gminy w H. wpłynęły pisma mieszkańców wsi N. kierowane do ww. organów z prośbą o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji. Powyższe okoliczności doprowadziły do przedłużenia terminu załatwienia sprawy do dnia (...).05.2014 r. Organ zaznaczył również, że w trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu (...).03.2015 r. ustalono, że wiele zarzutów społeczeństwa, co do inwestycji Spółki znalazło swoje potwierdzenie. Stąd też zasadnym było wystąpienie o opinie do ARiMR w H., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w H., PINB w H. oraz Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w H. Następnie odbyła się rozprawa administracyjna w dniu (...).04.2014 r., w trakcie której strony postępowania oraz społeczeństwo zgłosili szereg wątpliwości. W wyniku zaistniałych okoliczności termin załatwienia sprawy przedłużono do dnia (...).07.2015 r. Wójt zaznaczył, że w związku z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, w tym pismem do RDOŚ w B. z dnia (...).05.2015 r., w dniu (...).06.2015 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia braków i niejasności w Raporcie. Powyższe okoliczności, zdaniem organu, uzasadniały przedłużenie terminu załatwienia przedmiotowej sprawy i świadczą o tym, że postępowanie nie było prowadzone w sposób przewlekły. Organ podkreślił również, że Kolegium rozpoznając sprawę nr (...) opierało się jedynie na okolicznościach wskazanych przez Spółkę, nie żądało natomiast od niego akt sprawy, przez co naruszyło zasadę wszechstronnego zbadania stanu faktycznego.

Ponadto pismem z dnia (...).07.2015 r., dołączonym do odpowiedzi na skargę, Wójt Gminy H. poinformował, że decyzją z dnia (...).06.2015 r., nr (...) odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "budowa budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym o obsadzie 86DJP" na działce oznaczonej nr geod. (...) obręb wsi N., gm. H. oraz, że na ww. decyzję Spółka złożyła odwołanie pismem z dnia (...).07.2015 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 lipca 2015 r. Spółka została wezwana m.in. do złożenia oświadczenia, czy podtrzymuje skargę na przewlekłość postępowania, pomimo wydania decyzji z dnia 30 czerwca 2015 r.

Pismem procesowym z dnia 31 lipca 2015 r. strona skarżąca oświadczyła, że podtrzymuje skargę na przewlekłość postępowania oraz wniosek o wymierzenie grzywny. Podniosła, że naruszenie przez Wójta Gminy H. przepisów postępowania administracyjnego o terminach załatwienia sprawy nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, stąd postępowanie winno zostać ocenione przez WSA w Białymstoku.

Podczas rozprawy w dniu 13 października 2015 r. pełnomocnik organu złożył do akt decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...).09.2015 r. z dwoma załącznikami i mapą. Z kolei pełnomocnik skarżącego wniósł o dopuszczenie dowodu ze złożonego dokumentu na okoliczność, że decyzja organu I instancji została uchylona przez decyzję II instancji, co spowodowało kolejne przedłużenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Skargę należało uznać za zasadną.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. budowa chlewni macior z miejscami dla kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym o obsadzie 86 DJP wszczęte zostało na wniosek M. Sp. z o.o. z dnia (...).02.2014 r. W związku z postanowieniem z dnia (...).04.2014 r. Wójta Gminy o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, raport taki został sporządzony i złożony organowi (...).12.2014 r. Organ dopełnił obowiązku zagwarantowania udziału w postępowaniu stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Od złożenia wniosku do złożenia raportu minęło prawie 9 miesięcy, jednakże nie można zarzucić organowi, że w tym okresie prowadził postępowanie w sposób przewlekły. Opóźnienie w złożeniu raportu powstało z winy inwestora. W związku ze złożonym raportem organ wystąpił w dniu (...).12.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w H. o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwagi jakie wnieśli mieszkańcy wsi N. zostały przekazane organom uzgadniającym, które wydały pozytywne rozstrzygnięcie, odpowiednio pozytywną opinię PPIS w dniu (...).02.2015 r., zaś RDOŚ postanowienie uzgadniające (...).02.2014 r. Od tej daty organ dwukrotnie przedłużał termin załatwienia sprawy odpowiednio (...).02.2015 r. i (...).05.2015 r. ze względu na złożony charakter podejmując w tym czasie różne czynności inicjowane przez mieszkańców okolicznych wsi. W ocenie Sądu czynności podejmowane po dacie uzyskania uzgodnień były zbędne. Przede wszystkim należy stwierdzić, że organ w sprawie nie dokonał podstawowej czynności jaką jest ustalenie stron postępowania, a taki obowiązek ciąży na organie i taka możliwość istniała w dacie złożenia raportu. Na jego podstawie należało ustalić jaki jest obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i kto ma interes prawny w byciu stroną postępowania. Niedopełnienie tego obowiązku skutkowało traktowaniem mieszkańców jako stron i podejmowaniem różnych czynności z ich inicjatywy, mimo iż ustawa wyraźnie zawęża uprawnienia społeczeństwa biorącego udział w postępowaniu w stosunku do uprawnień stron. Doprowadziło to w konsekwencji do dwukrotnego przedłużenia terminu zakończenia postępowania, mimo iż nie było ku temu podstaw, a sam organ wskazuje, że ze względu na zainteresowanie społeczne inwestycją i sprzeciw mieszkańców wobec planowanej inwestycji dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wymagało odpowiedniego czasu. Istotnie na organie ciąży obowiązek dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, jednakże nie uzasadnia to naruszenia zasad szybkości postępowania i koncentracji materiału dowodowego. Te zasady zostały naruszone poprzez nieuzasadnione przedłużanie terminu zakończenia sprawy bez wskazania konkretnych przyczyn tego przedłużenia, nie można bowiem uznać za zasadne przedłużanie tego terminu wskazaniem złożoności sprawy. Z kolei nieustalenie stron postępowania miało swój skutek w postaci uchylenia decyzji organu I instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (...).09.2015 r., która to decyzja została załączona do akt sprawy.

Powyższe okoliczności dają podstawę do uznania, iż co najmniej od miesiąca marca 2015 r. postępowanie było prowadzone przewlekle z rażącym naruszeniem prawa wynikającym z przekroczenia terminów do załatwienia sprawy, o których mowa w art. 35 § 3 i 36 § 1 k.p.a., co stwierdziło także Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. postanowieniem z dnia (...).06.2015 r. Nr (...).

Z powyższych względów na zasadzie art. 149 § 1 in fine, § 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w wyroku.

Orzekając o wysokości grzywny, o której mowa w art. 154 § 6 powołanej ustawy Sąd miał na uwadze ustalony okres przewlekłości, który w porównaniu do całego okresu postępowania, zawinionego po części przez samego skarżącego, był stosunkowo krótki, uznając jednocześnie, że spełni ona swoją dyscyplinującą rolę.

Z uwagi na fakt, że po wniesieniu skargi organ wydał decyzję odpadła podstawa do zobowiązania organu do dokonania tej czynności, o którą wnosił skarżący i postępowanie w tym zakresie Sąd umorzył. Kontrolą Sądu w sprawie było bowiem objęte postępowanie przed organem od daty złożenia wniosku do daty złożenia skargi.

O kosztach Sąd orzekł stosownie do art. 200 powyżej cytowanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.