II SAB/Bk 25/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2636167

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 2019 r. II SAB/Bk 25/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej N. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia (...) września 2018 r. w sprawie ze skargi N. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu B. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) września 2018 r. WSA w Białymstoku umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Starosty Powiatu B. do załatwienia wniosku skarżącej N. P. z dnia (...) kwietnia 2013 r. (pkt 1); stwierdził, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania (pkt 2); stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3); wymierzył organowi grzywnę w kwocie 1.500 zł (pkt 4); oddalił skargę w pozostałym zakresie (pkt 5). Wyrok ten w zakresie pkt 5 zaskarżyła skargą kasacyjną N. P.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej powoływana jako p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (...) przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wnosi się ją w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem - art. 177 § 1 p.p.s.a.

W przepisie art. 175 § 1 i § 3 p.p.s.a. wskazano podmioty uprawnione do sporządzenia tej skargi. Są to adwokat, radca prawny, w sprawach obowiązków podatkowych i własności przemysłowej - odpowiednio doradca podatkowy i rzecznik patentowy. W § 2 tego przepisu zwolniono od obowiązku zachowania tzw. przymusu adwokackiego (obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalny podmiot) sędziego, prokuratora, notariusza, radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych występujących jako strona postępowania lub będących przedstawicielem lub pełnomocnikiem strony, a także prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.

Stosownie natomiast do treści art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Niedopuszczalną, a zatem podlegającą odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych, jest skarga sporządzona przez osobę, która nie ma kwalifikacji wymaganych w art. 175 p.p.s.a.

Warunków przewidzianych dla skargi kasacyjnej nie spełnia skarga kasacyjna złożona w sprawie niniejszej, bowiem nie została sporządzona przez profesjonalny podmiot, co uzasadnia jej odrzucenie.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.