Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884562

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 22 listopada 2012 r.
II SAB/Bk 20/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis (spr.).

Sędziowie: NSA Tryniszewska-Bytys, WSA Małgorzata Roleder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2012 r. wniosku J. W. o wyłączenie sędziego WSA Mirosława Wincenciaka od orzekania w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie wydania zaświadczenia postanawia: wyłączyć sędziego WSA Mirosława Wincenciaka od orzekania w sprawie albowiem sędzia ten był wyłączony od orzekania w sprawach: - (...) ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty H. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia (...) listopada 2004 r., - (...) ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Wojewody P. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od ww. decyzji Starosty H., - (...) ze skargi J. W. i W. K. na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie nierozpoznania odwołania od ww. decyzji Starosty H., - (...) ze skargi J. W. w przedmiocie niewykonania postanowienia wyznaczającego termin do rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania nieważnościowego dotyczącego ww. decyzji Starosty H., - (...) ze skargi J. W. na niewykonanie przez Wojewodę wyroku wydanego w sprawie (...) ze skargi J. W. na bezczynność tego organu, mającej polegać na niezakończeniu postępowania zainicjowanego sprzeciwem Prokuratora Okręgowego w B. w którym domagano się wznowienia postępowania zakończonego ww. decyzją Starosty H. W niniejszej sprawie skarga dotyczy przewlekłości postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w sprawie wydania zaświadczenia o działaniach merytorycznych podjętych przez ten organ po wstrzymaniu przez Starostę H. i Wojewodę P. ww. decyzji Starosty. W ocenie Sądu okoliczność, że sędzia Mirosław Wincenciak został wyłączony kilkakrotnie od orzekania w sprawach, wiążących się ze sprawą niniejszą, w których stroną jest skarżąca, może powodować u J. W. uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności sędziego (tak też NSA w postanowieniach z 29 czerwca 2012 r., II OZ 559/12, z 18 stycznia 2012 r., II OZ 1376/11 pub. http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.