II SAB/Bd 63/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2371049

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 października 2017 r. II SAB/Bd 63/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. i S. P. z dnia (...) września 2017 r. o przedłużenie terminu do uzupełniania braków formalnych wniosku z dnia (...) lipca 2017 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi G. P. i S. P. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wydania odpisu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odmówił G. i S. P. przyznania prawa pomocy.

Pismem z dnia (...) lipca 2017 r. skarżący złożyli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zarządzeniem z dnia 20 lipca 2017 r. wezwano skarżących do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia przez: nadesłanie zażalenia, którego dotyczy wskazany wniosek oraz wskazanie, w terminie 7 dni przyczyny uchybienia terminu oraz uprawdopodobnienie, że do uchybienia terminu doszło bez winy skarżących, a także podanie, kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu, pod rygorem postawienia wniosku bez rozpoznania.

Powyższe wezwania doręczono skarżącej osobiście w dniu 11 września 2017 r.

Pismem z dnia (...) września 2017 r. skarżący wnieśli o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosków z dnia (...) lipca 2017 r., (...) sierpnia 2017 r., (...) sierpnia 2017 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) - dalej zwana p.p.s.a., Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony.

Wskazać należy, że przewidziana w powyższym przepisie możliwość przedłużenia terminu odnosi się wyłącznie do terminów sądowych, tj. wyznaczonych przez sąd lub przewodniczącego dla dokonania określonej czynności procesowej. Przedłużeniu nie podlegają natomiast terminy ustawowe, a takim jest, terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zatem nie może być on skracany ani przedłużany.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy na podstawie art. 49 § 1 w zw. z 84 p.p.s.a. a contrario odrzucił, jako niedopuszczalny, wniosek skarżących o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosków z dnia (...) lipca 2017 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.