Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484399

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
II SAB/Bd 20/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. i R. R. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) września 2013 r. K. i R. R. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w sprawie z zawiadomienia z dnia (...) maja 2002 r. o wykup nieruchomości w miejscowości W.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej zwana p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wymogi formalne każdego pisma strony określone zostały szczegółowo w art. 46 § 1 cytowanej ustawy.

W myśl z kolei art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, Przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, wynikającym z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W związku z powyższym K. i R.R., zarządzeniem z dnia 7 lutego 2014 r., wezwani zostali we wskazanym siedmiodniowym terminie do usunięcia, pod rygorem odrzucenia skargi, braków formalnych skargi poprzez złożenie wyjaśnienia, na czym polegała bezczynność organu.

Powyższe wezwania doręczono skarżącym osobiście w dniu 24 lutego 2014 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru k. 8-9 akt sądowych). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi zgodnie z wezwaniem w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który upłynął z dniem 3 marca 2014 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.