Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008226

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 11 marca 2016 r.
II SAB/Bd 138/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. i S. P. z dnia 1 marca 2016 r. o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi G. P. i S. P. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie wydania dokumentu urzędowego o zakończeniu robót budowlanych postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odmówił G. i S. P. zmiany postanowienia tut. Sądu z dnia (...) października 2014 r. o odmowie przyznania stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Pismem z dnia 15 grudnia 2015 r. skarżący złożyli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia od wskazanego postanowienia Sądu z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 stycznia 2016 r. wezwano skarżących do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia przez: nadesłanie zażalenia, którego dotyczy wskazany wniosek oraz wskazanie, w terminie 7 dni przyczyny uchybienia terminu oraz uprawdopodobnienie, że do uchybienia terminu doszło bez winy skarżących, a także podanie, kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu, pod rygorem postawienia wniosków bez rozpoznania.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącej osobiście w dniu 23 lutego 2016 r.

Pismem z dnia 1 marca 2016 r. skarżący wnieśli o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej zwana p.p.s.a., Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony.

Wskazać należy, że przewidziana w powyższym przepisie możliwość przedłużenia terminu odnosi się wyłącznie do terminów sądowych, tj. wyznaczonych przez sąd lub przewodniczącego dla dokonania określonej czynności procesowej. Przedłużeniu nie podlegają natomiast terminy ustawowe, a takim jest, terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zatem nie może być on skracany ani przedłużany.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy na podstawie art. 49 § 1 w zw. z 84 p.p.s.a. a contrario odrzucił, jako niedopuszczalny, wniosek skarżących o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.