Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008225

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 25 lutego 2016 r.
II SAB/Bd 138/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. P. i S. P. z dnia 10 lutego 2016 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi G. P. i S. P. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie wydania dokumentu urzędowego o zakończeniu robót budowlanych postanawia odmówić zmiany postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 października 2014 r. o oddaleniu wniosku o przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy prawomocnym obecnie postanowieniem z dnia 16 października 2014 r. odmówił skarżącym przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Pismem z dnia 10 lutego 2016 r. skarżący ponownie wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący oświadczyli, że posiadają nieruchomość rolną o powierzchni (...) ha w miejscowości (...). Odpowiadając na wezwanie do uzupełnienia wniosku złożonego na formularzu PPF w innych sprawach z ich skarg zarejestrowanych pod sygnaturami II SA/Bd 927/12 czy też II SO/Bd 70/12 wskazali, że osiągają dochód miesięczny w wysokości (...) zł netto z emerytury S. P. oraz w wysokości (...) zł netto z emerytury G. P., a ponadto (...) zł z tytułu umowy najmu. Jednocześnie wskazali na miesięczne wydatki, obejmujące opłatę za mieszkanie ((...) zł), energię ((...) zł), wodę ((...) zł), kablówkę ((...) zł), czynsz ((...) zł), a także ratę kredytu hipotecznego w wysokości (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne.

W ocenie Sądu, nie zaistniały okoliczności uzasadniające zmianę wydanego wcześniej postanowienia bowiem nie uległa zmianie sytuacja materialna skarżących od chwili rozpoznania pierwotnego wniosku. Rozpatrując pierwotny wniosek strony Sąd ustalił, że skarżący osiągali wówczas znaczny dochód. Byli więc w stanie uiścić koszty związane z zainicjowanymi przez siebie sprawami sądowoadministracyjnymi. Skarżący nie mogą przerzucać na Skarb Państwa, a tym samym pozostałych podatników, skutków podjętej przez siebie decyzji zainicjowania postępowania sądowoadministracyjnego.

Podnieść należy, że stosownie do brzmienia art. 245 § 1 p.p.s.a. i art. 246 § 1 p.p.s.a., rozstrzygnięcie Sądu w zakresie prawa pomocy ma charakter uznaniowy. Ustawodawca użył w przepisach terminu "prawo pomocy może być przyznane". To oznacza, że nawet jeżeli zostałaby spełniona przesłanka braku dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania, Sąd nie musi się przychylić do żądania strony, a jedynie może przyznać prawo pomocy, jeżeli w oparciu o wskazane przepisy uzna, że zachodzi taka potrzeba w świetle zapewnienia stronie realizacji zasady prawa do sądu. Przenosząc powyższe na realia rozpatrywanej sprawy Sąd stwierdza, że skoro skarżący w chwili wnoszenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego byli zdolni do poniesienia kosztów w niniejszej, a także we wszystkich sprawach wszczętych przez stronę przed tut. Sądem, skarżący nie mogą obecnie domagać się zmiany postanowienia w przedmiocie kosztów.

Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 165 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.