II SAB/Bd 134/17, Pojęcie przewlekłości postępowania. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2467355

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2018 r. II SAB/Bd 134/17 Pojęcie przewlekłości postępowania.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sędziowie WSA: Anna Klotz (spr.), Asesor Katarzyna Korycka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2018 r. sprawy ze skargi B. Z. Ż. sp. z o.o. w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zarząd Województwa K.-P. w przedmiocie zwrotu dofinansowania projektu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WEFRR) Działając jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) (dalej jako IZ RPO (...)) działając na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 113 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241 z późn. zm.) i w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadomiła o wszczęciu postępowania z urzędu B. Sp. z o.o. w B. w sprawie o zwrot dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. przyznanego na podstawie Umowy nr (...) z dnia (...) października 2009 r. o dofinansowanie projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy B. Sp. z o.o. w wyniku rozbudowy linii produkcyjnej", nr (...) z uwagi na ustalenia zawarte w Informacji pokontrolnej Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR z dnia (...) marca 2017 r. dotyczące naruszeń przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U.UE.L1985.175.40). Zawiadomienie odebrał pełnomocnik B. Sp. z o.o. - adwokat (...) dnia (...) lipca 2017 r.

Postanowieniem z dnia (...) lipca 2017 r. Zarząd Województwa (...) w T.:

1.

dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność:

a)

czy Beneficjent B. Sp. z o.o. w B., realizując projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy B. Sp. z o.o. w wyniku rozbudowy linii produkcyjnej" naruszył przepisy:

- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L2012.26.1), będącej ulepszoną wersją dotychczasowej Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG.

b)

oceny poprawności działań Beneficjenta na podstawie uzyskanych aktów administracyjnych w zakresie:

- poprawności i kompletności procedury oceny oddziaływania na środowisko,

- prawidłowości procesu inwestycyjnego w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane kolejności uzyskiwanych decyzji administracyjnych,

- oceny podjętych przez Beneficjenta działań konwalidacyjnych przedsięwzięcia.

2.

ustanowił biegłego w osobie r.pr. (...) i zobowiązał go do sporządzenia opinii na okoliczności wymienione w pkt 1 ww. postanowienia w terminie 1 miesiąca od dnia przekazania akt sprawy (...).

W dniu (...) lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w T. I Wydział Cywilny doręczył organowi odpis zażalenia z (...) lutego 2017 r., odpis wniosku oraz odpis postanowienia z dnia (...) lipca 2017 r. w sprawie z wniosku B. w B. z udziałem Województwa (...) w T. o nadanie klauzuli wykonalności, z wyłączeniem spraw bankowych i europejskich tytułów egzekucyjnych.

W dniu (...) lipca 2017 r. pełnomocnik, pracownik Bebeficjenta - (...) zapoznał się z aktami spawy. Z czynności sporządzono protokół zaznajomienia strony z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

W piśmie z dnia (...) lipca 2017 r. organ udzielił do Sądu Rejonowego w T. odpowiedzi na zażalenie.

W piśmie z dnia (...) sierpnia 2017 r. organ poinformował pełnomocnika beneficjenta o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji do dnia (...) września 2017 r. z uwagi na postanowienie zarządu województwa (...) o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

W dniu (...) sierpnia 2017 r. wpłynęło do organu postanowienie Sądu Rejonowego w T. VIII Wydział Cywilny Odwoławczy o oddaleniu zażalenia w sprawie z wniosku B. w B. przy udziale Województwa (...) w T. o udzielenie zabezpieczenia na skutek zażalenia wnioskodawcy od postanowienia SR w T. z dnia (...) lipca 2017 r.

W dniu (...) września 2017 r. biegły sporządził "Ekspertyzę prawną".

W piśmie z dnia (...) września 2017 r. organ wezwał pełnomocnika beneficjenta w terminie 10 dni do ustosunkowania się do opinii biegłego z dnia (...) września 2017 r. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu (...) września 2017 r.

W piśmie z dnia (...) września 2017 r. (wpływ do organu w dniu (...) października 2017 r.) beneficjent wyraził stanowisko w przedmiocie "Ekspertyzy prawniczej".

W dniu (...) października 2017 r. wpłynęło do organu postanowienie Sądu Okręgowego w T. z (...) września 2017 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

W piśmie z dnia (...) października 2017 r. organ złożył do Sądu Apelacyjnego w G. zażalenie na powyższe postanowienie.

W piśmie z dnia (...) października 2017 r. organ zawiadomił pełnomocnika beneficjenta, że decyzja zostanie wydana do dnia (...) listopada 2017 r.

W dniu (...) października 2017 r. biegły sporządził: odpowiedź na uwagi zawarte w piśmie Beneficjenta pod nazwą: Stanowisko w przedmiocie "ekspertyzy prawnej".

Stanowisko biegłego zostało przekazane stronie do zapoznania z możliwością wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Pełnomocnik odebrał korespondencję w dniu (...) listopada 2017 r. i w piśmie z dnia (...) listopada 2017 r. (wpływ do organu (...) listopada 2017 r.) przedstawił stanowisko odnośnie ekspertyzy biegłego.

W piśmie z dnia (...) października 2017 r. beneficjent za pośrednictwem Zarządu Województwa (...) złożył do SKO w T. ponaglenie w trybie art. 37 § 1 pkt 2 k.p.a. z uwagi na przewlekłe prowadzenie postępowania. Ponaglenie Kolegium przesłało zgodnie z właściwością do Zarządu Województwa na podstawie art. 65 § 1 k.p.a.

W piśmie z dnia (...) listopada 2017 r. organ skierował zawiadomienie do pełnomocnika beneficjenta o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami postępowania, jednocześnie poinformował stronę, że decyzja zostanie wydana do dnia (...) listopada 2017 r. Korespondencja została odebrana (...) listopada 2017 r.

W dniu (...) listopada 2017 r. wpłynęło do organu postanowienie Sądu Okręgowego w T. z dnia (...) listopada 2017 r. o uchyleniu postanowienia z dnia (...) września 2017 r. i odrzuceniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Postanowieniem z dnia (...) listopada 2017 r. Zarząd Województwa (...) rozpoznał ponaglenie, w którym uznał, że organ rozpoznający sprawę nie dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania.

Dnia (...) listopada 2017 r. pracownik beneficjenta zapoznał się z aktami sprawy.

W piśmie z dnia (...) listopada 2017 r. za pośrednictwem Zarządu Województwa (...) w T. (wpływ do organu w dniu (...) listopada 2017 r). B. Sp. z o.o. w B. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Skarżąca organowi zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 84 § 1 k.p.a. w zw. z art. 6, art. 7 i art. 12 § 1 k.p.a., poprzez nieuzasadnione dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na podstawie postanowienia z (...) lipca 2017 r. na okoliczności prawne tam oznaczone, a w konsekwencji naruszenie art. 35 § 1 i 3 k.p.a., skutkujące powstaniem stanu przewlekłości w rozumieniu art. 37 § 1 pkt 2 k.p.a.

Skarżąca wniosła o zobowiązanie organu do wydania aktu w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenie o nieistnieniu obowiązku zwrotu wypłaconych Beneficjentowi środków, wymierzenie organowi grzywny, zasądzenie od organu na rzecz strony kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zdaniem skarżącej, w związku z wydaniem postanowienia z dnia (...) lipca 2017 r. w przedmiocie powołania biegłego, organ doprowadził do powstania stanu przewlekłości. Dowód z opinii biegłego dopuszczony w sprawie na okoliczności prawne nie przyczyni się do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodu organ trzykrotnie wydłużał termin załatwienia sprawy.

Skarżąca wskazała również na przedawnienie zobowiązania do zwrotu środków pieniężnych z dniem (...) grudnia 2015 r. oraz (...) grudnia 2016 r. (art. 70 § 1 i art. 59 § 1 pkt 9 O.p.) i konieczność umorzenia postępowania na podstawie art. 208 § 1 O.p.

W dniu (...) listopada 2017 r. Zarząd Województwa (...) wydał decyzję nr (...) w sprawie zwrotu dofinansowania.

W udzielonej odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej. Kontrola ta, w myśl art. 1 § 2 przywołanej ustawy, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej p.p.s.a. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Podkreślić należy, że skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania to instytucja wprowadzona z dniem 11 kwietnia 2011 r. ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18).

Podstawę orzekania przez sąd administracyjny w sprawie skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania stanowi przepis art. 149 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 albo na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 4a:

1)

zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności;

2)

zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa;

3)

stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Podkreślić przy tym należy, że w przypadku skargi na bezczynność organu czy przewlekłe prowadzenie przez niego postępowania administracyjnego, przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynności organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie.

Istotne w sprawie jest także i to, że pojęcie przewlekłego prowadzenia postępowania nie zostało zdefiniowane ustawowo. Jednakże tak w doktrynie, jak i orzecznictwie przyjmuje się, że przewlekłość w prowadzeniu postępowania wystąpi wówczas, gdy organ nie załatwi sprawy w terminie nie pozostając jednocześnie w bezczynności, a podejmowane przez ten organ czynności procesowe nie charakteryzują się koncentracją niezbędną w świetle art. 12 k.p.a., ustanawiającego zasadę szybkości postępowania, względnie mają charakter czynności pozornych, nie istotnych dla merytorycznego załatwienia sprawy. Przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ zaistnieje zatem wówczas, gdy będzie mu można skutecznie przedstawić zarzut niedochowania należytej staranności w takim zorganizowaniu postępowania administracyjnego, by zakończyło się ono w rozsądnym terminie, względnie zarzut prowadzenia czynności (w tym dowodowych) pozbawionych dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia. Za postępowanie prowadzone przewlekle uznać należy postępowanie prowadzone w sposób nieefektywny poprzez wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu bądź wykonywaniu czynności pozornych, powodujących, że formalnie organ nie jest bezczynny (vide: J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Wydanie 5, Warszawa 2012, str. 44; J. Drachal J. Jagielski, R. Stankiewicz. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, Warszawa 2011, str. 69-70). W konsekwencji, przyjęte zostało, że pojęcie "przewlekłość postępowania" obejmuje opieszałe, niesprawne i nieskuteczne działanie organu, w sytuacji, gdy sprawa mogła być załatwiona w terminie krótszym. Oznacza to, że aby można było stwierdzić, iż postępowanie organu jest dotknięte przewlekłością jego prowadzenia Sąd dokonuje oceny czynności procesowych, analizy faktów i okoliczności zależnych od działania organu i jego pracowników oraz stanu zastoju procesowego sprawy wynikającego z zaniechania lub wadliwości działań podejmowanych przez strony lub innych uczestników postępowań (vide: J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Wydanie 11, Warszawa 2011, str. 238, także wyrok NSA z 13 sierpnia 2013 r. sygn. akt II OSK 549/13, wyrok NSA z dnia 7 marca 2013 r. sygn. akt II OSK 34/13 - CBOSA).

Rozpoznając niniejszą skargę według kryteriów określonych powyższymi ustaleniami Sąd doszedł do wniosku, że nie jest ona zasadna.

Przedmiotem skargi skarżący uczynił przewlekłość prowadzonego przez Zarząd Województwa (...) postępowania w sprawie zwrotu dofinansowania projektu. Z uwagi na tak oznaczony przedmiot skargi, istotne znaczenie w niniejszej sprawie ma przepis art. 35 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (§ 1). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (§ 2). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (§ 3). Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (§ 5). Dyspozycja art. 36 § 1 k.p.a. umożliwia organowi przedłużenie terminu załatwienia sprawy, o ile jednak jest to obiektywnie konieczne i uzasadnione okolicznościami faktycznymi. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (§ 2).

Uwzględniając powyższe, Sąd dokonując oceny prowadzonego w niniejszej sprawie przez Zarząd Województwa (...) postępowania, a któremu to organowi skarżąca zarzuca przewlekłość postępowania, oceny tej dokonał w oparciu o akta administracyjne, ilustrujące przebieg zdarzeń, jak i rozstrzygnięcie w przedmiotowym postępowaniu.

Granice badanej sprawy wyznacza zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu dofinansowania - postanowienie Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WEFRR) z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) oraz decyzja Zarządu Województwa (...) z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w sprawie zwrotu dofinansowania. Zestawienie dat wszczęcia postępowania i wydania decyzji o zwrocie dofinansowania wskazuje, że postępowanie w przedmiotowej sprawie trwało około 4,5 miesiąca. Natomiast analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, że organowi administracyjnemu nie można zarzucić przewlekłości w przeprowadzonym w przedmiotowej sprawie postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

Sąd skontrolował wszystkie czynności podejmowane przez organ. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało odebrane przez pełnomocnika skarżącej w dniu (...) lipca 2017 r. Sprawę niewątpliwie należało potraktować jako skomplikowaną. Same akta administracyjne obejmują 7 segregatorów dokumentów. Na podstawie art. 35 § 3 k.p.a. organ miał dwa miesiące na załatwienie sprawy. Podjęte w ciągu tego okresu czynności organu polegające na zwróceniu się o opinię prawną nie mogą być traktowane jako pozorne i dokonane w warunkach bezczynności i przewlekłości postępowania. Poza tym, od terminów załatwienia sprawy należy odliczyć te, które wiążą się z opóźnieniami spowodowanymi z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Do okresu dwumiesięcznego nie wlicza się czasu przewidzianego na dokonanie korespondencji, wyznaczonych terminów na zapoznanie się z opiniami uzyskanymi w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, czy też czasu wyznaczonego dla strony na zapoznanie się z aktami sprawy, wyznaczonego na dopełnienie czynności przez stronę.

Dodać również należy, że organ wszystkie czynności podejmował bez zbędnej zwłoki, o czym świadczy prowadzona korespondencja ze stroną oraz biegłym. Bez naruszenia terminów organ wyznaczał termin załatwienia sprawy na podstawie art. 36 k.p.a.

Dopuszczony postanowieniem z dnia (...) lipca 2017 r. Zarządu Województwa (...) w T. dowód z opinii biegłego został sporządzony przez biegłego w dniu (...) września 2017 r. - "Ekspertyza prawna" w aktach sprawy. Już w dniu (...) września 2017 r. organ wezwał pełnomocnika beneficjenta w terminie 10 dni do ustosunkowania się do opinii biegłego z dnia (...) września 2017 r. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu (...) września 2017 r. W piśmie z dnia (...) września 2017 r. (wpływ do organu w dniu (...) października 2017 r.) strona ustosunkowała się do "Ekspertyzy prawnej".

W piśmie z dnia (...) sierpnia 2017 r. organ poinformował pełnomocnika beneficjenta o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji do dnia (...) września 2017 r. z uwagi na postanowienie Zarządu Województwa (...) o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. W dniu (...) sierpnia 2017 r. wpłynęło do organu postanowienie Sądu Rejonowego w T. VIII Wydział Cywilny Odwoławczy o oddaleniu zażalenia w sprawie z wniosku B. w B. przy udziale Województwa (...) w T. o udzielenie zabezpieczenia na skutek zażalenia wnioskodawcy od postanowienia SR w T. z (...) lipca 2017 r.

W dniu (...) października 2017 r. wpłynęło do organu postanowienie Sądu Okręgowego w T. z dnia (...) września 2017 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenie roszczenia. W piśmie z dnia (...) października 2017 r. organ złożył do Sądu Apelacyjnego w G. zażalenie na powyższe postanowienie. W piśmie z dnia (...) października 2017 r. organ zawiadomił pełnomocnika beneficjenta, że decyzja zostanie wydana do dnia (...) listopada 2017 r.

W dniu (...) października 2017 r. biegły sporządził: odpowiedź na uwagi zawarte w piśmie Beneficjenta pod nazwą: Stanowisko w przedmiocie "Ekspertyzy prawnej". Stanowisko biegłego zostało przekazane stronie do zapoznania z możliwością wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Pełnomocnik odebrał korespondencję w dniu (...) listopada 2017 r. i w piśmie z dnia (...) listopada 2017 r. (wpływ do organu (...) listopada 2017 r.) przedstawił stanowisko odnośnie ekspertyzy biegłego.

W piśmie z dnia (...) października 2017 r. beneficjent za pośrednictwem Zarządu Województwa (...) złożył do SKO w T. ponaglenie w trybie art. 37 § 1 pkt 2 k.p.a. z uwagi na przewlekłe prowadzenie postępowania. Ponaglenie Kolegium przesłało zgodnie z właściwością do Zarządu Województwa na podstawie art. 65 § 1 k.p.a.

W piśmie z dnia (...) listopada 2017 r. organ skierował zawiadomienie do pełnomocnika beneficjenta o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami, jednocześnie poinformował stronę, że decyzja zostanie wydana do dnia (...) listopada 2017 r. Korespondencja została odebrana w dniu (...) listopada 2017 r.

W dniu (...) listopada 2017 r. wpłynęło do organu postanowienie Sądu Okręgowego w T. z dnia (...) listopada 2017 r. o uchyleniu postanowienia z dnia (...) września 2017 r. i odrzuceniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Postanowieniem z dnia (...) listopada 2017 r. Zarząd Województwa (...) rozpoznał ponaglenie, w którym uznał, że organ rozpoznający sprawę nie dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania.

W dniu (...) listopada 2017 r. pracownik beneficjenta zapoznał się z aktami sprawy.

Decyzją dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) Zarząd Województwa (...) wydał decyzję w sprawie zwrotu dofinansowania.

Jak wynika z powyższego, a w szczególności z analizy dat, w których organ podejmował działania, nie można postawić jemu zarzutu, że prowadził postępowanie w sposób przewlekły.

Odnosząc się do zarzutów skargi należy wskazać, że działania organu, były podejmowane bez zbędnej zwłoki, w odstępie czasowym kilku dni, wynikały z istoty sprawy i nie miały charakteru pozornego. Podkreślić należy, że z przewlekłym postępowaniem mamy do czynienia w razie jego prowadzenia w sposób niezmierzający - wbrew zasadzie szybkości i prostoty postępowania - do bezpośredniego załatwienia sprawy, w niniejszej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd nie stwierdził przewlekłego prowadzenia postępowania oraz naruszenia art. 35 § 3 k.p.a. Z przedstawionych wyżej względów Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.