Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008227

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 lutego 2016 r.
II SAB/Bd 13/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi spółki A w (...) na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rzecz spółki A. w (...) kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 stycznia 2016 r. spółka A w (...) wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, skargę na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy (...) wniósł o jej oddalenie podnosząc, że skarżące Przedsiębiorstwo przed wniesieniem skargi do Sądu nie wyczerpało trybu określonego w art. 37 k.p.a. - nie wniosło zażalenia do organu wyższego stopnia.

Pismem z dnia 15 lutego 2016 r. spółka A. w (...) oświadczyło, iż cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.), jeżeli ustawa nie przewiduje środka zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i pkt 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Z kolei w myśl art. 53 § 2 p.p.s.a. w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i § 4, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

W rozpoznawanej sprawie skarżące Przedsiębiorstwo wezwało organ do usunięcia naruszenia prawa pismem z dnia 15 stycznia 2016 r., natomiast skargę złożyło tego samego dnia, nie czekając na otrzymanie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W tej sytuacji wniesienie skargi ocenić należało jako przedwczesne, gdyż przepisy p.p.s.a. nie tylko określają obowiązek wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa jako przesłankę wniesienia skargi (art. 52 § 3), ale także wyznaczają początek biegu terminu do jej wniesienia.

Zgodnie bowiem z art. 53 § 2 p.p.s.a., aby termin do wniesienia skargi zaczął biec, konieczne jest doręczenie odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jedynie w przypadku, gdy organ zaniecha udzielenia takiej odpowiedzi - zastosowanie znajduje termin sześćdziesięciodniowy, liczony od dnia wniesienia wezwania. Podkreślenia wymaga, że zastosowanie terminu sześćdziesięciodniowego traktować należy jako wyjątek aktualizujący się dopiero w sytuacji, gdy organ odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie udzieli, natomiast co do zasady wniesienie skargi będzie możliwe dopiero po ustosunkowaniu się organu do zarzutów wnioskodawcy.

A zatem, ponieważ skarżący wniósł skargę przedwcześnie, to jest zanim zaczął biec termin do jej wniesienia, określony w art. 53 § 2 p.p.s.a., skargę tę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. należało uznać za niedopuszczalną.

W przypadku odrzucenia skargi sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis, o czym stanowi art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W oparciu o powyższe, skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Odnosząc się do oświadczenia strony skarżącej o cofnięciu skargi - pismo z dnia 15 lutego 2016 r. - podnieść należy, że oświadczenie to nie mogło zostać uwzględnione przez Sąd. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy skarga została skutecznie cofnięta w rozumieniu art. 60 p.p.s.a. Skutecznie można zaś cofnąć tylko taką skargę, która nie jest dotknięta brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu. W niniejszej sprawie skarga nie została wniesiona skutecznie, gdyż nie został zachowany termin do jej wniesienia, zatem cofnięcie takiej skargi jest bezskuteczne i nie może doprowadzić do umorzenia postępowania

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.