II SA/Wr 901/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

II SA/Wr 901/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1681832

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015 r. II SA/Wr 901/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy K. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia... w przedmiocie nakazania rozbiórki budowli postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 stycznia 2015 r. doręczono stronie skarżącej wezwanie, w którym tut. Sąd zobowiązał stronę aby w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi uiścił wpis sądowy od skargi w wysokości 500 zł oraz uzupełnił brak skargi poprzez nadesłanie 2 egzemplarzy jej odpisów. Wyznaczony termin upływał w dniu 28 stycznia 2015 r. Strona skarżąca dotychczas nie uzupełniła ww. braku skargi i nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi.

Stosownie do treści art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.) do pism strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników do doręczenia ich stronom. Powyższy brak uniemożliwia bowiem nadanie skardze dalszego biegu. W tym stanie rzeczy, skoro mimo wezwania Sądu, nie uzupełniono ww. braku formalnego skargi, skutkować to musi jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 i art. 49 § 1 p.p.s.a.

Nadto zgodnie z art. 219 § 1 w zw. z art. 230 § 1 p.p.s.a. wnoszący pismo wszczynające postępowanie jest zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego. W przypadku nie uiszczenia należnego wpisu sądowego od skargi nie jest możliwe nadanie skardze dalszego biegu i wyznacza się wówczas skarżącemu termin do usunięcia tego braku. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminie obliguje Sąd do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.