Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896468

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
II SA/Wr 773/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak.

Sędziowie WSA: Mieczysław Górkiewicz, Anna Siedlecka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 29 września 2010 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.