Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2584815

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 października 2018 r.
II SA/Wr 750/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. L. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi S. L. na uchwałę Rady Miejskiej w K. W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi M. G. dla terenów w rejonie A.F. i A.R. postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skardze na uchwałę Rady Miejskiej w K. W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi M. G. dla terenów w rejonie A. F. i A. R. skarżący - S. L. wniósł m.in. o "wstrzymanie wejścia w życie uchwały na podstawie art. 159 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czasu precyzyjnego rozpatrzenia skargi przez (...) Sąd, bo wejście w życie uchwały może spowodować nieodwracalne skutki prawne".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.), zasadą jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. daje mimo to możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez sąd na wniosek skarżącego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca żąda wstrzymania wykonania aktu rady gminy uchwalającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a więc uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, podlegający opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w trybie określonym ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

Zaskarżona uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 4 września 2018 r., poz. 4190 i weszła w życie od 18 września 2018 r.

Mając na uwadze treść unormowania zawartego w art. 61 § 3 p.p.s.a. wskazać należy, że zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że Sąd nie może wstrzymać wykonania aktu lub czynności, jeżeli ustawa szczególna wyłącza ich wstrzymanie albo jeżeli dotyczy to przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie (por. np. B.Dauter, Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, LexisNexis, Warszawa 2008, s.158). Nadal też jest aktualne stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 15 maja 2000 r. sygn. akt OPS 1/00 (ONSA 2000/4/134), według którego nie jest dopuszczalne wstrzymanie przez sąd wykonania aktów organu samorządu terytorialnego stanowiących przepisy powszechnie obowiązujące, ponieważ wykonanie aktu normatywnego polega w istocie na wprowadzeniu tego aktu w życie. Jeżeli więc akt zawierający przepisy prawa miejscowego wszedł w życie, to stał się obowiązującym prawem i nie może być mowy o wstrzymaniu jego wykonania.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.