Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468910

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2014 r.
II SA/Wr 731/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. N. w przedmiocie wezwania do dobrowolnego dokonania zapłaty należności postanawia: odrzucić zażalenie od postanowienia z dnia 23 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił sporządzoną osobiście przez Z. N. skargę kasacyjną od postanowienia tut. Sądu odrzucającego skargę w przedmiocie wezwania do dobrowolnego dokonania zapłaty należności.

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez skarżącego w drodze zażalenia, które to zostało odrzucone postanowieniem z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zażalenie na orzeczenie tut. Sądu z dnia 23 grudnia 2013 r. złożył Z.N.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 7 kwietnia 2014 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od złożonego zażalenia w terminie 7 dni, pod rygorem jego odrzucenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 10 kwietnia 2014 r., a zatem zakreślony termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął wraz z dniem 17 kwietnia 2014 r. (tekst jedn.: czwartek).

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Przepis z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że "Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały" (§ 1), a w dalszej swojej części wyjaśnia, że "Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania." (§ 2).

Przywołana wyżej regulacja określa wpis jako opłatę sądową, przy czym ustawodawca zastrzega poprzez treść art. 220 § 1 (zd. pierwsze), że brak opłaty pozbawia Sąd możliwości podjęcia jakiejkolwiek czynności na skutek pisma, którego ten brak dotyczy.

Zgodnie z przyjętymi standardami proceduralnymi brak opłaty sądowej w formie wpisu traktowany jest jako szczególny brak formalny, którego stwierdzenie obliguje Sąd do wezwania strony skarżącej do uiszczenia wpisu w podanej kwocie, w ustawowym terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Taki bowiem skutek zaniechania w tym zakresie ustala przepis art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając zatem na uwadze fakt, iż skarżący, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiścił należnego wpisu sądowego, złożone przez niego zażalenie podlegało odrzuceniu, co orzeczono na wstępie, na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.