Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638390

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2009 r.
II SA/Wr 71/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na uchwałę Rady Miejskiej w B. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "(...)" w granicach Gminy B. postanawia umorzyć postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka z siedzibą w k.z. pl. (...), reprezentowany przez Prezesa Zarządu Spółki wniósł w dniu 9 stycznia 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Miejskiej w B. z dnia (...) r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "(...)" w granicach gminy B.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekając w sprawie zważył co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Z przepisu art. 161 § 1 pkt 3 tego aktu wynika, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych niż wskazane w punkcie 1 i 2 przyczyn stało się bezprzedmiotowe. W przepisie art. 161 § 1 pkt 1 i 2 ustawodawca jako przesłanki obligatoryjnego umorzenia postępowania uwzględnił skuteczne cofnięcie skargi przez skarżącego (pkt 1) oraz śmierć strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba, że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

Natomiast wskazane w punkcie 3 omawianego przepisu inne przyczyny bezprzedmiotowości, skutkujące umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego, obejmują takie przypadki, kiedy w toku postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot postępowania.

Może to wynikać w szczególności z pozbawienia bytu prawnego zaskarżonego aktu poprzez skuteczne przeprowadzenie nadzwyczajnego postępowania weryfikacyjnego czy kontrolnego przez właściwy organ lub sąd. (np. T. Woś, H. Krzysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2005; postanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2004 r. sygn. akt II SA/Bd 249/04, nie publ.; postanowienie SN z 3 września 1998 r.; sygn. akt I CKN 820/97, OSNC 1999, Nr 2, poz. 40).

W toku podjętych w sprawie czynności Sąd ustalił, że prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2008 r. (wydanym w sprawie o sygn. II SA/Wr 388/08) stwierdzona została nieważność zaskarżonej uchwały, co oznacza, że została ona w całości wyeliminowana z obrotu prawnego.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny - uznając, że nie istnieje przedmiot zaskarżenia, a postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe - zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 powołanej wcześniej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.