Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638388

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 lutego 2010 r.
II SA/Wr 702/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. i Z.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia obowiązku uiszczenia jednorazowej opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy M. postanawia

I.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu;

II.

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu poniesionych kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

E. i Z.K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia obowiązku uiszczenia jednorazowej opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy M.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. wniosło o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na podjęcie decyzji z dnia 17 grudnia 2009 r., Nr (...), którą - na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - uchylono w całości zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy M. z dnia (...) r., Nr (...), i sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Bezprzedmiotowość postępowania sądowo-administracyjnego zachodzi wówczas, gdy organ którego działanie zostało zaskarżone w zakresie swojej właściwości uwzględni skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Z przypadkiem uwzględnienia skargi, o jakim mowa w art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie, dlatego też wobec uchylenia w całości zaskarżonej decyzji przez Kolegium zachodzi bezprzedmiotowość postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, umorzył postępowanie sądowe. Jednocześnie przy uwzględnieniu skargi należy zwrócić koszty poniesione przez stronę skarżącą w tej sprawie, co wprost wynika z dyspozycji art. 201 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.