Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638386

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 marca 2010 r.
II SA/Wr 691/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Alicja Palus.

Sędziowie: NSA-Halina Kremis, WSA-Anna Siedlecka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 marca 2010 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 11 sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku we wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałem tej nieruchomości postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia 24 listopada 2009 r. Prokurator Okręgowy we Wrocławiu zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 11 sierpnia 2009 r. nr (...) uchylającą decyzję Wójta Gminy M. z dnia 24 czerwca 2009 r. nr (...) ustalającą E. T. i R. C. opłatę w wysokości po 1.560 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w K., oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer (...), (...), obręb K., spowodowanego geodezyjnym podziałem i umarzającą postępowanie pierwszej instancji.

Na rozprawie w dniu 9 marca 2010 r. reprezentujący stronę skarżącą Prokurator Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej Katarzyna Bylicka oświadczyła, że cofa skargę.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd uznając, że w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi, będąc związany tym cofnięciem, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 tej ustawy umorzył postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.