II SA/Wr 650/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003375

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r. II SA/Wr 650/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T. D. S.A. od decyzji Wojewody D. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zobowiązania udostępnienia nieruchomości w celu wykonania prac związanych z remontem oraz konserwacją na istniejącym odcinku linii elektroenergetycznej postanawia: na podstawie art. 64d § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.