Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568882

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
II SA/Wr 583/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Wojciech Śnieżyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2018 r., Nr (...) w przedmiocie nakazu usunięcia destruktu asfaltowego z terenu nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia (...).08.2018 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi oraz do nadesłanie brakujących odpisów skargi - w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo zawierające wezwanie doręczono skarżącej w dniu (...).08.2018 r. (dowód: adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru k. 25 akt).

W odpowiedzi na otrzymane wezwanie skarżąca w piśmie z dnia (...).08.2018 r. poinformowała o wycofaniu skargi ze względu na usunięcie spornych odpadów niebezpiecznych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej powoływanej jako: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, przy czym pismami, o których mowa w cytowanym przepisie, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został w wyznaczonym terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Ponadto do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 47 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżąca pomimo wezwania i pouczenia o konsekwencjach nie zastosowania się do tego wezwania, nie uzupełniła wskazanych braków skargi. Zaistniałe braki uniemożliwiają nadanie skardze dalszego biegu.

Odnosząc się do wniosku skarżącej dotyczącego rezygnacji z dalszego rozpatrzenia sprawy przez sąd administracyjny wskazać należy, że w myśl postanowień przepisu art. 161 § 1 p.p.s.a., Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania m.in. w przypadku, gdy skarżący skutecznie cofnie skargę (pkt 1). Podkreślić jednak należy, że cofnięcie skargi nie jest możliwe, jeśli z braku innych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia skarga podlega odrzuceniu. Cofnięcie skargi może bowiem dotyczyć wyłącznie skargi, która została skutecznie wniesiona, a więc wszczęła postępowanie sądowoadministracyjne. Niedopuszczalne jest zatem umorzenie postępowania zainicjowanego skargą dotkniętą brakami umożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu. Wskazana wyżej sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.