Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2830218

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
II SA/Wr 58/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel (spr.).

Sędziowie WSA: Mieczysław Górkiewicz, Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi A. na zarządzenie pokontrolne D. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 25 września 2014 r. nr (...) w przedmiocie wyeliminowania uciążliwości hałasowej, uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.