II SA/Wr 542/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2726543

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. II SA/Wr 542/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 1 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. J. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 lipca 2019 r. P. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 12 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania braków formalnych skargi przez podanie numeru PESEL skarżącego oraz o nadesłanie 3 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Skarżący został poinformowany, że odpisem pisma mogą być też uwierzytelnione fotokopie lub uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. W piśmie pouczono skarżącego, że nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2)oznaczenie rodzaju pisma; 3)osnowę wniosku lub oświadczenia; 4)podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5)wymienienie załączników. Zgodnie z § 2 wymienionego artykułu pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku:1)gdy jest pierwszym pismem w sprawie: a)oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, b)numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub c)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania, d)oznaczenie przedmiotu sprawy. Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a.).

Powyższe wezwanie nie zostało podjęte przez stronę z placówki pocztowej. Skutek doręczenia stronie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi Sąd przyjął przy zastosowaniu tzw. fikcji prawnej doręczenia, na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a. Z adnotacji urzędu pocztowego widniejących na kopercie wynika, że przesyłka sądowa została awizowana w dniach - 26 sierpnia 2019 r. i 3 września 2019 r. Nie stwierdzając wadliwości w podjętej próbie doręczenia tej przesyłki Sąd, na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a. przyjął, że skutek prawny doręczenia skarżącemu wezwania do uzupełnienia wspomnianego braku formalnego skargi nastąpił w dniu 11 września 2019 r. Zapoczątkowany tym zdarzeniem bieg siedmiodniowego terminu na uzupełnienie braku formalnego skargi minął bezskutecznie w dniu 18 września 2019 r. (środa). W zakreślonym przez Sąd terminie brak formalny skargi nie został uzupełniony.

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.