II SA/Wr 492/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2562328

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 września 2018 r. II SA/Wr 492/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 20 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) i (...) we W. na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) kwietnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: przywrócić termin do dokonania czynności procesowej.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 30 lipca 2018 r. wezwano zarządcę skarżącej wspólnoty do złożenia:

1)

odpisu zupełnego z księgi wieczystej nieruchomości, na której posadowiony jest budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) i (...) we W.;

2)

aktu notarialnego, na który powołuje się Prezes Zarządu (...) Sp. z o.o. w piśmie procesowym z dnia (...) lipca 2018 r.;

3)

dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, tj. umowy o powierzeniu zarządu (...) Sp. z o.o. (...) SK z siedzibą w B. wraz z KRS spółki;

4)

załącznika nr 1 do umowy o zarządzanie z dnia (...) kwietnia 2016 r.

W wydanym zarządzeniu zakreślono termin na jego wykonanie wynoszący 7 dni oraz rygor pominięcia czynności. Wezwanie zostało doręczone zarządcy skarżącej wspólnoty w dniu (...) sierpnia 2018 r.

W dniu (...) sierpnia 2018 r. zarządca strony skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej objętej wezwaniem Sądu z dnia (...) sierpnia 2018 r.

Na uzasadnienie wniosku wskazano, że w spółce trwa reorganizacja związana z dostosowaniem działalności zarządcy do wymagań RODO. W trakcie reorganizacji została zagubiona teczka z umowami o zarządzanie. Teczka została odnaleziona w dniu (...) sierpnia 2018 r. i dopiero w tym dniu możliwe było sporządzenie uwierzytelnionego odpisu umowy o zarządzanie, którego to odpisu zażądał Sąd w wezwaniu z dnia (...) sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Wniosek o przywrócenie terminu zasługuje na uwzględnienie.

W myśl przepisu art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej: p.p.s.a.) sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, której to czynności strona nie dokonała w terminie bez swojej winy, a zgodnie z art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a. wniosek taki składa się w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu i należy w nim uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Podkreślić należy, że przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy, a ocena argumentacji strony wnoszącej o to przywrócenie podlega ocenie sądu, który rozstrzyga czy brak swojej winy strona uprawdopodobniła.

Kryterium braku winy, jako przesłanki przywracającej termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, wiąże się z obowiązkiem szczególnej staranności przy dokonaniu tej czynności. Można o nim mówić jedynie wówczas, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przeszkody te muszą mieć charakter zewnętrzny i obiektywny.

Z treści omawianego przepisu należy wywieść, że to strona powinna uwiarygodnić stosowną argumentacją swoją staranność oraz fakt, że przeszkoda była od niej niezależna. Ocena braku winy w uchybieniu terminu należy do sądu i powinna uwzględniać wszystkie okoliczności sprawy. Zatem w przypadku, gdy strona uchybiając terminowi dopuściła się chociażby lekkiego niedbalstwa, dokonana przez nią czynność pozostanie bezskuteczna, ponieważ przywrócenie terminu nie będzie w tej sytuacji dopuszczalne.

Uchybienie terminu do złożenia określonych dokumentów w niniejszej sprawie jest bezsporne, wobec czego zasadnym było złożenie wniosku o jego przywrócenie. W pierwszej kolejności należy wskazać, że strona skarżąca spełniła wymogi formalne, konieczne do uwzględniania wniosku. Odnosząc się z kolei do okoliczności podanych przez stronę skarżącą we wniosku o przywrócenie terminu Sąd uznał, że stanowią one wystarczającą przesłankę uprawdopodobniającą brak winy w uchybieniu terminu. Wykazane zatem zostało zaistnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 § 1 p.p.s.a.

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.