Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664851

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 września 2013 r.
II SA/Wr 462/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. G. M. sp. z o.o. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi E. G. M. sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej części działek postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

E. G. M. sp. z o.o. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie ustalenia opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej części działek w kwocie 86.403,26 zł, wnosząc m.in. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Pismem z dnia 15 lipca 2013 r. złożonym do tutejszego Sądu skarżący ponowił wniosek w przedmiocie udzielenia ochrony tymczasowej argumentując, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji uchroni skarżącą spółkę przed niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jej wykonanie może doprowadzić do konieczności zaprzestania prowadzenia działalności oraz wyrządzenia znacznej szkody w regionie - m.in. na zwiększeniu bezrobocia. Wnioskodawca wskazał przy tym, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, w poprzednim roku obrotowym osiągnął stratę w wysokości 982.413,09 zł, a prognozy na 2013 r. także wskazują na znaczną stratę. Podkreślił, że na chwilę obecną nie dysponuje środkami na zaspakajanie swoich bieżących zobowiązań, w tym tych mających na celu wykonanie zaskarżonej decyzji i musiałby zaciągnąć pożyczkę lub kredyt bankowy. Byłoby to jednakże znacznie utrudnione w związku z problemami w spłacaniu zaciągniętego już kredytu w B. oraz trudnościami terminowego uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do niniejszego wniosku załączono: rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30 maja 2013 r., zestawienie wartości sprzedaży spółki oraz pismo Naczelnika Pierwszego W. Urzędu Skarbowego w P. z dnia 4 lipca 2013 r. w przedmiocie zaległości we wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od lutego do maja 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Postanowienie, o którym mowa powyżej sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym (art. 61 § 5 ustawy).

Stosownie do powyższych uregulowań normatywnych zaistnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek w art. 61 § 3 "uzasadnia wstrzymanie skarżonego aktu, jednakże to wnioskodawca zobowiązany jest do rzeczowego uzasadnienia swego wniosku poprzez poparcie go twierdzeniami, tezami oraz stosownymi dokumentami na okoliczność spełnienia tych ustawowych przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej" (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., I FSK 983/08).

Przesłanki niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków są z kolei pojęciami nieostrymi, co wiąże się z koniecznością konkretyzacji zawartej w nich ogólnej normy i nadania im treści z uwzględnieniem okoliczności faktycznych każdej indywidualnej sprawy. Użycie spójnika "lub" oznacza, iż przesłanki te mogą zachodzić alternatywnie. Sąd, rozpoznający wniosek o wstrzymanie wykonania skarżonego aktu, powinien natomiast mieć na uwadze interes nie tylko wnioskodawcy, ale i innych uczestników postępowania oraz uwzględnić wszystkie okoliczności, nawet te niepodniesione we wniosku, o ile są możliwe do wyinterpretowania na podstawie akt sprawy (postanowienie NSA z 13 września 2005 r., sygn. akt II OZ 750/05, nieopubli.).

Szkoda, o jakiej mowa w przepisie art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie musi mieć charakteru materialnego. Chodzi bowiem o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego (postanowienie NSA z 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, nieopubl.).

Trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne konsekwencje, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 352/06, LEX nr 192964).

W rozpoznawanej sprawie wprawdzie mamy do czynienia ze świadczeniem pieniężnym, z natury rzeczy przecież odwracalnym, jednakże podniesione przez skarżącą spółkę okoliczności wskazują, że wykonanie zaskarżonej decyzji może doprowadzić do wyrządzenia znacznej szkody w postaci negatywnych dla wnioskodawcy skutków finansowych. Niewątpliwie przywołane we wniosku okoliczności wskazują na istnienie wysokiego prawdopodobieństwa spowodowania destabilizacji finansowej spółki, w szczególności w świetle istniejących już obciążeń finansowych (konieczność spłaty zaciągniętego kredytu), trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań (zaległości we wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), osiągniętej straty w poprzednim roku obrotowym oraz niekorzystnej prognozy na 2013 r. W rezultacie Sąd uznał, że w niniejszej sprawie zaistniały podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji i dlatego też wniosek w tym przedmiocie został uwzględniony.

Należy jednocześnie zastrzec, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Mając na względzie powyższe i kierując się dyspozycją z art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.