II SA/Wr 322/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2698591

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. II SA/Wr 322/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 19 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W., W. W., Ł. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) lutego 2019 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów rozgraniczenia nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. W., W. W., Ł. W. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) lutego 2019 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów rozgraniczenia nieruchomości.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 17 maja 2019 r., pismami z dnia 5 czerwca 2019 r., wezwano skarżących do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia przez nadesłanie 1 egzemplarza jej odpisu.

Nadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 17 maja 2019 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania doręczono wszystkim skarżącym w dniu 10 czerwca 2019 r., a zatem zakreślony termin do uiszczenia wpisu i usunięcia braków formalnych upłynął wraz z dniem 17 czerwca 2019 r. (tj. poniedziałek).

W wyznaczonym terminie żaden ze skarżących nie uiścił wymaganego wpisu oraz nie nadesłał egzemplarza odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) - Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Przepis zaś z art. 58 § 3 p.p.s.a. stanowi, że Sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Natomiast po myśli art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Ponieważ w realiach niniejszej sprawy skarżący w zakreślonym terminie nie uiścili wymaganego wpisu, jak również nie usunęli braku formalnego skargi, złożona skarga - w myśl przywołanych regulacji - podlegała odrzuceniu.

Mając zatem na uwadze powyższe i kierując się dyspozycją z art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.