Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664863

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 września 2013 r.
II SA/Wr 223/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "B." na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania czynności postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "B." we Wrocławiu złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. (Nr (...)) uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. z dnia (...) r. w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków i wyznaczenia nowego terminu do dnia 30 czerwca 2013 r., a w pozostałym zakresie utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w mocy, tj. w zakresie nałożenia obowiązku wykonania czynności polegającej na uzyskaniu pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków obejmującego wykonanie dojść zapewniających dostęp osobom niepełnosprawnym do drzwi wejściowych we wszystkich klatkach budynku przy ulicy D.(...)-(...) oraz realizacji robót budowalnych obejmujących wykonanie dojść zapewniających dostęp osobom niepełnosprawnym do drzwi wejściowych we wszystkich klatkach powyższego budynku zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2013 r. tut. Sąd uwzględnił wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "B." we W. i wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył uczestnik postępowania - B.P. W związku z tym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 19 sierpnia 2013 r. wezwano go do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz uzupełnienia braków formalnych zażalenia przez nadesłanie 8 egzemplarzy w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Ze zwróconej Sądowi do akt sprawy przez placówkę pocztową przesyłki poleconej zawierającej powyższe wezwania wynika, że pomimo jej dwukrotnego awizowania i zawiadomienia o tym fakcie adresata nie została ona podjęta w czternastodniowym terminie. W tych okolicznościach uznano, że wezwanie dotyczące uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych zostało doręczone B. P. prawidłowo przy przyjęciu wynikającej z art. 73 § 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi fikcji doręczenia w dniu 9 września 2013 r. Tym samym siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych oraz uiszczenia wymaganego wpisu upłynął z dniem 16 września 2013 r.

W zakreślonym terminie B. P. zaniechał uzupełnienia braków formalnych i uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Zażalenie musi zatem odpowiadać wymaganiom stawianym przez art. 46 p.p.s.a. wszystkim pismom w postępowaniu sądowym (tekst jedn.: zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników). Ponadto należy do niego dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich pozostałym stronom (art. 47 § 1 p.p.s.a.) Jeżeli zażalenie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania wskazanych powyżej warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia (art. 49 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Ponadto należy również zauważyć, że zgodnie z art. 230 p.p.s.a. "Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały" (§ 1), a w dalszej swojej części wyjaśnia, że "Pismami, o których mowa w § 1 są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania." (§ 2).

Przywołana wyżej regulacja określa wpis jako opłatę sądową, przy czym ustawodawca zastrzega poprzez treść art. 220 § 1 (zd. pierwsze), że brak opłaty pozbawia Sąd możliwości podjęcia jakiejkolwiek czynności na skutek pisma, którego ten brak dotyczy.

Zgodnie z przyjętymi standardami proceduralnymi brak opłaty sądowej w formie wpisu traktowany jest jako szczególny brak, którego stwierdzenie obliguje Sąd do wezwania strony skarżącej do uiszczenia wpisu w podanej kwocie, w ustawowym terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Taki bowiem skutek zaniechania w tym zakresie ustala przepis art. 220 § 3 p.p.s.a.

Wobec zatem zaniechania uzupełnienia przez B. P. w zakreślonym terminie wymogu formalnego zażalenia przez nadesłanie jego 8 egzemplarzy, jak również nie uiszczenie wymaganego wpisu, wniesione przez niego zażalenie podlegało odrzuceniu, co orzeczono w sentencji, na podstawie wskazanych powyżej regulacji normatywnych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.