Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2913301

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2010 r.
II SA/Wr 152/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sędziowie WSA: Olga Białek (spr.), Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 lipca 2010 r. sprawy ze skargi P. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 26 listopada 2009 nr (...) w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego zaległości z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2008 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.