Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1678354

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2015 r.
II SA/Wr 111/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 24 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta L. postanawia:

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. B. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Nr (...) Rady Miejskiej w L. z dnia (...) r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta L. zwanego planem nr (...). Skarżąca zażądała stwierdzenia nieważności uchwały w części dotyczącej wyodrębnienia terenu o symbolu (...) i zmiany jego przeznaczenia oraz wniosła o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Odpowiadając na skargę strona przeciwna wniosła o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia i dlatego podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.).

Należy na wstępie powiedzieć, że w myśl art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) skarga jest prawidłowo złożona po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. Takie wezwanie jest czynnością procesową (formalną), powodującą wszczęcie postępowania mającego na celu zmianę (uchylenie) uchwały organu gminy. Do skargi wnoszonej w tym trybie ma zastosowanie przepis art. 53 § 2 p.p.s.a., z którego wynika, iż w normalnym toku czynności podejmowanych przez skarżącego w celu wniesienia skargi do sądu na uchwałę organu gminy, po wniesieniu wezwania, skarżący otrzymuje odpowiedź na wezwanie. Następnie, jeżeli w ocenie skarżącego wezwanie nie było skuteczne, wnosi skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie. Jeżeli natomiast organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, skarżący powinien wnieść skargę w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia (zob. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07, ONSAiWSA z 2007 r. Nr 3, poz. 60). Innymi słowy, z przepisu art. 53 § 2 p.p.s.a. wynika, iż początek biegu terminu 60 dni do wniesienia skargi rozpoczyna się już z dniem wniesienia wezwania, mimo otwartej jeszcze kwestii udzielenia odpowiedzi na to wezwanie. W okresie biegu tego terminu organ może udzielić odpowiedzi na wezwanie i w takim przypadku dalszy bieg tego terminu staje się bezprzedmiotowy (ponieważ od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie rozpoczyna bieg termin trzydziestu dni - liczony od dnia doręczenia tej odpowiedzi). Jeżeli natomiast w okresie 60 dni od złożenia wezwania organ nie udzieli na nie odpowiedzi, to termin do wniesienia skargi biegnie nieprzerwanie (liczony od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia).

Powyższe uwarunkowania prawne należy zastosować w niniejszej sprawie i stwierdzić, że - jak wynika z akt doręczonych sądowi i treści skargi - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wystosowane przez B. M. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w L. w dniu 16 października 2014 r. Zatem Sąd przyjął, że termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego upływał najpóźniej z sześćdziesiątym dniem od dnia wniesienia wezwania, to jest z dniem 15 grudnia 2014 r. Natomiast termin 30-dniowy na ewentualne udzielenie odpowiedzi na wezwanie przez organ gminy biegł do dnia 15 listopada 2014 r. W tym terminie organ nie udzielił skarżącej odpowiedzi. Z akt sprawy wynika jednak, że Rada Miejska w L. w dniu (...) r. podjęła uchwałę Nr (...) w sprawie nieuwzględnienia wezwania B. M. do usunięcia naruszenia prawa. Wnosząca wezwanie została zawiadomiona o stanowisku organu pismem z dnia (...) r. nr (...), które doręczono jej w dniu 30 grudnia 2014 r. Następnie pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w L.: 16 stycznia 2015 r.) B. M. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

W tych okolicznościach, zdaniem Sądu, wniesienie skargi nastąpiło z uchybieniem terminu do jej wniesienia. Wobec nieudzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia w terminie 60 dni od jego wniesienia, termin do złożenia skargi upłynął z sześćdziesiątym dniem od dnia wniesienia wezwania, to jest z dniem 15 grudnia 2014 r. Skoro zatem skarga została sporządzona w dniu 15 stycznia 2015 r. i doręczona organowi w dniu 16 stycznia 2015 r., to skarga ta jest spóźniona.

Zdaniem Sądu okoliczność, że skarżąca zapoznała się z odpowiedzią organu gminy na wezwanie dopiero w dniu 30 grudnia 2014 r. (a więc po upływie 60 dni od złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa) nie może mieć w tym wypadku znaczenia dla oceny terminowości wniesienia skargi. Sąd doszedł bowiem do wniosku, że udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia po upływie terminu 60 dni od dnia wniesienia wezwania nie otwiera na nowo terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę rady gminy na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Innymi słowy, termin 60 dni na wniesienie skargi biegnie od dnia złożenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, a niewniesienie skargi w tym terminie, lecz w terminie późniejszym, czyni skargę niedopuszczalną.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w pkt I sentencji orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., a w pkt II postanowiono w myśl art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., który nakazuje Sądowi zwrot wpisu od skargi w razie jej odrzucenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.