Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852089

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2014 r.
II SA/Wa 844/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Sędziowie WSA Anna Mierzejewska (spraw.) Janusz Walawski Protokolant starszy sekretarz sądowy Aneta Duszyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2014 r. sprawy ze skargi D. G. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.