Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839692

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 listopada 2015 r.
II SA/Wa 827/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Andrzej Góraj Sędzia WSA - Maria Werpachowska Sędzia WSA - Anna Mierzejewska (sprawozdawca) Protokolant - specjalista Marek Kozłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2015 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.