Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880403

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 r.
II SA/Wa 782/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Dąbrowska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy wskutek niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.