II SA/Wa 77/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2678954

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2019 r. II SA/Wa 77/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia (...) października 2017 r., nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić skarżącemu - A. K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

A.K. - skarżący w niniejszej sprawie, reprezentowany przez adwokata, wniósł w dniu (...) listopada 2018 r. za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji (dalej KGP) skargę na rozkaz personalny tego organu z (...) października 2017 r., nr (...), w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji. Wraz ze skargą złożył również wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Załączył pełnomocnictwo z (...) listopada 2018 r., którym upoważnił adwokata do działania w jego imieniu przed sądami administracyjnymi.

Wymieniony wyżej rozkaz personalny został odebrany przez skarżącego

(...) października 2017 r. (por. pokwitowanie odbioru rozkazu w tej dacie w aktach administracyjnych, karta nr 233). W swojej treści rozkaz zawiera pouczenie o trybie i terminie jego zaskarżenia skargą do sądu administracyjnego.

Sąd postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi, stwierdzając, że powoływane przez pełnomocnika skarżącego okoliczności nie uprawdopodobniają braku winy w uchybieniu tego terminu.

Kwestię terminu zaskarżenia rozstrzygnięcia reguluje art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) stanowiąc, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu.

Skoro zaskarżony rozkaz KGP został doręczony skarżącemu w dniu 27 października 2017 r., to trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi upłynął z dniem 27 listopada 2017 r. (trzydziesty dzień ustawowego terminu przypadł w niedzielę 26 listopada 2017 r.). Oznacza to, że złożona przez skarżącego w dniu 28 listopada 2018 r. skarga (por. koperta, w której nadano skargę w urzędzie pocztowym), wniesiona została z uchybieniem tego terminu.

W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł, jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.