Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2754006

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 r.
II SA/Wa 71/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej.

Sędziowie WSA: Andrzej Wieczorek (spr.), Asesor Karolina Kisielewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2019 r. sprawy ze skargi F. O. Z. B. Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Minister Finansów (zwany dalej organem) decyzją z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...), po rozpatrzeniu wniosku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. (zwaną dalej skarżącą/spółką), odmówił udostępnienia informacji publicznej w postaci kopii żądanych przez spółkę dokumentów.

Wnioskiem z dnia (...) października 2018 r. skarżąca zwróciła się do organu o udostępnienie kopii następujących dokumentów:

1) Odpowiedzi na zapytania jakichkolwiek podmiotów (w tym innych organów administracyjnych skarbowej) w zakresie stosowania przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2017 r.;

2) Wystąpień do podległych organów administracji skarbowej z wytycznymi dotyczącymi interpretacji i stosowania przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy o grach hazardowych w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2017 r.;

3) Wszelkich innych dokumentów wytworzonych przez Ministerstwo Finansów dotyczących interpretacji przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy o grach hazardowych w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2017 r.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia (...) listopada 2018 r., w którym przedstawiono stanowisko skarżącej, iż żądane informacje nie stanowią informacji przetworzonej. Jednocześnie wyjaśniono, że szczególny interes publiczny jest tożsamy z celem ograniczeń wprowadzonych ustawą o grach hazardowych w zakresie promocji, reklamy oraz informacji o sponsorowaniu. Uzyskanie informacji jest szczególne istotne dla interesu publicznego z uwagi na fakt, iż informacje te mają przyczynić się do właściwej interpretacji, często nieprecyzyjnych przepisów ustawy o grach hazardowych.

Organ pismem z (...) października 2018 r. skierował do spółki wezwanie do wykazania istnienia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego w celu uzyskania informacji publicznej o charakterze przetworzonym.

W odpowiedzi na stanowisko organu skarżąca wskazała, że "wnioskowane informacje nie stanowią informacji przetworzonej, i jej zdaniem nie ma potrzeby wykazywania istnienia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego".

Z ostrożności procesowej wskazała, że w przypadku gdyby informacja ta stanowiła informację przetworzoną, to wnioskowane informacje mają się przyczynić do właściwej interpretacji przepisów ustawy o grach hazardowych. Właściwa interpretacja przyczyni się do odpowiedniego stosowania przepisów w ramach urządzanych przez skarżącą zakładów wzajemnych w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych. Właściwa interpretacja oraz odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o grach hazardowych pozwoli, w pełni zrealizować cel, jakiemu służą przepisy dotyczące miejsca urządzania zakładów wzajemnych przez podmiot urządzający zakłady wzajemne, a jakim jest w szczególności ochrona obywateli, w tym osób małoletnich przed uzależnieniem od hazardu.

Decyzją z dnia (...) grudnia 2018 r. organ odmówił skarżącej dostępu do wnioskowanej informacji publicznej z tego powodu, że nie wykazała ona istnienia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego w dostępie do informacji stanowiącej informację publiczną o charakterze przetworzonym.

Skargę na powyższą decyzję wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca, zarzucając naruszenie:

1) prawa materialnego polegającego na naruszeniu art. 16 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669; dalej udip), poprzez uznanie, że informacja publiczna, której udostępnienia żądała skarżąca stanowi informację przetworzoną, zaś wnioskodawca nie wykazał przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego;

2) art. 2 zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 udip przez odmowę udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej w sytuacji, gdy wnioskowana informacja ma charakter informacji publicznej, a za jej udzieleniem przemawia także szczególny interes publiczny w postaci ochrony obywateli przed uzależnieniem oraz negatywnymi skutkami hazardu, w szczególności ochrona osób małoletnich, w wyniku prawidłowego stosowania prawa w zakresie promocji, reklamy oraz informacji o sponsorowaniu przez skarżącą, która jest podmiotem urządzającym zakłady wzajemne;

3) art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629; dalej "k.p.a."), poprzez błędną interpretację przepisów prawa oraz nieprawidłową ocenę stanu faktycznego w niniejszej sprawie;

4) art. 61 ust. 1 Konstytucji RP przez odmowę udostępnienia wnioskowanej informacji.

Zdaniem skarżącej organ błędnie ustalił, że udostępnienie żądanych informacji wymaga przeprowadzenia analizy wszystkich dokumentów wytworzonych przez pracowników Ministerstwa od dnia 13 stycznia 2017 r. do dnia 10 października 2018 r. w celu wyodrębnienia katalogu dokumentów dotyczących interpretacji przepisów art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy o grach hazardowych. Z takim stanowiskiem nie zgadza się skarżąca twierdząc, że zadania w zakresie regulacji rynku gier są realizowane w jednej komórce organizacyjnej Ministerstwa, zatem wnioskowane informacje dotyczą tylko dokumentów wytworzonych przez tę komórkę organizacyjną. Stworzenie określonego katalogu dokumentów wypełniającego wniosek o dostęp do informacji publicznej, nie wymaga przeprowadzenia żadnych pogłębionych analiz, obliczeń czy zestawień statystycznych, gdyż są to informacje proste sprowadzające się wyłącznie do wydania kopii dokumentów zawierających wytyczne i odpowiedzi w zakresie interpretacji i stosowania dwóch przepisów ustawy o grach hazardowych.

Skarżąca wskazała, że nawet jeżeli przyjąć, że domagała się udostępnienia dokumentów stanowiących informację przetworzoną to wykazała istnienie interesu publicznego, bowiem żądana informacja dotyczy bardzo wrażliwej społecznie dziedziny jaką jest hazard i związane z nią działania Państwa nakierowane na ochronę obywateli przez uzależnieniem oraz negatywnymi skutkami hazardu, w tym osób małoletnich. Skarżąca wskazywała, że jest podmiotem mającym realny wpływ na tę dziedzinę życia, bowiem urządza zakłady wzajemne jak również prowadzi działania w zakresie promocji, reklamy oraz informowania o sponsorowaniu hazardu. Jej zdaniem uzyskanie informacji we wnioskowanym zakresie jest szczególne istotne dla interesu publicznego, gdyż przyczynią się one do dokonywania właściwej interpretacji przepisów ustawy o grach hazardowych, Jej zdaniem organ odmawia udostępnienia informacji, z niezrozumiałych względów i ze szkodą dla wszystkich uczestników tego procesu, bo zarówno skarżącą jako bukmachera, graczy, jako konsumentów, jak i organu, bowiem udzielenie wnioskowanej informacji publicznej daje faktyczną możliwość jej wykorzystania do poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego.

W związku z powyższym wniosła o uwzględnienie niniejszej skargi oraz uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem skargi jest decyzja organu z dnia (...) grudnia 2018 r. odmawiająca udostępnienia informacji publicznej w postaci kopii żądanych przez skarżącą dokumentów a opisanych we wniosku.

Dokonując kontroli legalności zaskarżonej decyzji, w świetle kryteriów opisanych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), Sąd nie dopatrzył się w działaniu organu rozstrzygającego w niniejszej sprawie nieprawidłowości, zarówno, gdy idzie o ustalenie stanu faktycznego sprawy, jak i o zastosowanie do jego oceny przepisów prawa. Wyjaśnione zostały motywy podjętego rozstrzygnięcia, a przytoczona na ten temat argumentacja jest wyczerpująca.

Skarżąca zarzuca naruszenie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 udip poprzez uznanie wnioskowanej informacji publicznej za informację przetworzoną oraz przyjęcie, że skarżąca nie wykazała przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wskazano, że stworzenie określonego katalogu dokumentów wypełniającego wniosek o dostęp do informacji publicznej, nie wymaga przeprowadzenia pogłębionych analiz, obliczeń czy zestawień statystycznych, gdyż są to informacje proste sprowadzające się wyłącznie do wydania kopii dokumentów zawierających wytyczne i odpowiedzi w zakresie interpretacji i stosowania dwóch przepisów ustawy o grach hazardowych. Wskazała, że wykazała interes prawny.

Skarżąca podniosła, że ma realny wpływ na tę dziedzinę życia, bowiem urządza zakłady wzajemne, jak również prowadzi działania w zakresie promocji, reklamy oraz informowania o sponsorowaniu hazardu. Jej zdaniem uzyskanie przedmiotowych informacji było podyktowane interesem publicznym, bowiem dotyczy bardzo wrażliwej społecznie dziedziny jaką jest hazard i związaną z nią działań Państwa nakierowanych na ochronę obywateli przed uzależnieniem oraz negatywnymi skutkami hazardu, w tym osób małoletnich.

Informacja przetworzona - jest to, która nie istnieje, ale zostanie specjalnie utworzona na potrzeby wnioskodawcy. Taka informacja "jest zebraniem lub zsumowaniem pojedynczych wiadomości będących w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, wymagającym samodzielnego ich zredagowania związanego z koniecznością przeprowadzenia przez tenże podmiot czynności analitycznych, których końcowym efektem jest dokument pozwalający na dokonanie przez wnioskodawcę samodzielnej interpretacji i oceny. Informacja przetworzona jest więc jakościowo nową informacją powstałą w wyniku czynności technicznych i określonego działania intelektualnego na zbiorze informacji prostych już znajdujących się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, przygotowaną specjalnie dla wnioskodawcy według wskazanych przez niego kryteriów", a więc powstaje ona w wyniku twórczego działania organu, w wyniku, którego zostaje stworzona nowa jakość, a nadto "ilość czynności jakie musiałby podjąć podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, osiągnie poziom mogący zdezorganizować pracę tego podmiotu. Na pojęcie informacji przetworzonej składają się, zatem dwa rodzaje przesłanek: powstanie nowej jakościowo informacji, wymagającej specjalnego, ponadprzeciętnego zaangażowania podmiotu, do którego jest skierowany wniosek. Dlatego wskazuje się, że nawet suma informacji prostych może sprawić, że w istocie mamy do czynienia z informacją przetworzoną. Stąd za informację przetworzoną uznaje się m.in przygotowanie do udostępnienia wszystkich wyroków wydanych przez Sąd Rejonowy z określonego, w sprawach o określonym symbolu, wraz z ich uzasadnieniami.

W niniejszym przypadku jak zauważa strona skarżąca udostępnienie informacji jest związane ze stworzeniem określonego katalogu dokumentów. Jeżeli przetworzenie informacji może polegać na "wydobyciu poszczególnych informacji cząstkowych z posiadanych przez organ zbiorów dokumentów (które to zbiory mogą być prowadzone w sposób uniemożliwiający proste udostępnienie gromadzonych w nich danych)" (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wr 648/17) lub na "wyselekcjonowania znacznej ilości danych z całej posiadanej przez organ dokumentacji" (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 1034/17) to jak wyżej wskazano suma tych informacji prostych jest w tym wypadku informacją przetworzoną.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 udip prawo uzyskania informacji przetworzonej jest możliwe tylko w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ustawodawca postawił dodatkowy warunek od spełnienia, którego uzależnione jest udzielnie tego rodzaju informacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do wylegitymowania się działaniem w imieniu interesu społecznego, a więc pewnej pozytywnej wartości mającej znaczenie dla szerszego kręgu osób (określonej społeczności). Tak więc jeżeli "w sprawie nie zostanie wykazany jakikolwiek interes publiczny, to przyjąć należy, iż wnioskodawca działa tylko w interesie indywidulanym, a zatem nie może on otrzymać informacji przetworzonej. Przy czym należy podnieść, że "powinność udzielenie informacji przetworzonej to wnioskodawca powinien udowodnić, że spełnia przesłanki pozwalające na udostępnienie mu informacji przetworzonej. W powołanym przepisie chodzi o to, czy udostępnienie określonej informacji przetworzonej może mieć realne znaczenie dla funkcjonowania określonych struktur publicznych w określonej dziedzinie życia społecznego, może wpływać na poprawę, usprawnienie wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego danej społeczności (por. wyrok WSA w Gliwicach z 6 grudnia 2016 r., sygn. akt IV SA/G1 882/16). Interes publiczny odnosi się do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa. W wyroku z dnia 3 lutego 2017 r. (I OSK 1068/15) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał: "Jak podkreślono w orzecznictwie NSA, «wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p, dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego. Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe po wykazaniu przez wnioskodawcę, że będzie to szczególnie istotne dla interesu publicznego W ocenie Sądu skarżąca nie udowodniła, że uzyskanie żądanej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Minister Finansów w uzasadnieniu żądania słusznie nie dopatrzył się możliwości uczynienia przez skarżącą z informacji użytku dla dobra ogółu w taki sposób, który nie jest dostępny dla każdego jej posiadacza. W ocenie Sądu skarżąca nie udowodniła, że uzyskanie żądanej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Skarżąca nie była w stanie zapewnić, że żądana informacja zostanie realnie wykorzystana w celu ochrony interesu publicznego lub usprawnienia funkcjonowania organów państwa.

Zdaniem Sądu należy jednocześnie uznać, iż organ wyczerpująco zbadał istotne okoliczności faktyczne związane z niniejszą sprawą i oparł się na materiale prawidłowo zebranym oraz dokonał jego wszechstronnej oceny.

Wszystkie przytoczone okoliczności świadczą o tym, że organ wyjaśnił sprawę w sposób wymagany przez art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 k.p.a. Stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji, organ uzasadnił w sposób wymagany przez normę prawa określoną w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Z przytoczonych wyżej powodów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 p.p.sa. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.