Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2913995

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
II SA/Wa 708/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sędziowie WSA: Adam Lipiński, Andrzej Kołodziej (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi T. S. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.