Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072938

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 maja 2016 r.
II SA/Wa 686/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 13 kwietnia 2016 r. na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 maja 2016 r., wezwano skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi przez podpisanie skargi w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia skargi.

Będące wykonaniem powyższego zarządzenia - wezwanie z dnia 6 maja 2016 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 11 maja 2016 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sądowych sprawy - karty 9).

Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie podpisał skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (art. 57 § 1 wspomnianej ustawy). Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy, Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy, stwierdzić należy, że skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Doręczenie wezwania do podpisania skargi wraz z pouczeniem o skutkach jego niewykonania w zakreślonym terminie nastąpiło w dniu 11 maja 2016 r., zatem 7 dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 18 maja 2016 r.

Skarżący do dnia wydania niniejszego postanowienia nie podpisał znajdującej się w aktach sprawy skargi, ani też nie nadesłał egzemplarza podpisanej skargi.

Nadmienić należy, że w odpowiedzi na skargę organ zaznaczył, że w dniu (...) marca 2016 r. pod nr (...) wydana została decyzja w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Natomiast w piśmie z dnia 18 maja 2016 r. organ stwierdził, że pod sygnaturą (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wydało postanowienie z dnia (...) lutego 2016 r., natomiast w dniu (...) marca 2016 r. organ nie wydawał decyzji.

Wobec nieuzupełnienia braku formalnego skargi, Sąd nie wzywał skarżącego do sprecyzowania skargi przez podanie daty i numeru aktu, którego ona dotyczy.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.