II SA/Wa 666/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2450777

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2017 r. II SA/Wa 666/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. I. i J. I. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) lutego 2017 r. znak: (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego zwrotu skargi postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 złotych (słownie sto).

Uzasadnienie faktyczne

H. I. i J. I. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) lutego 2017 r. znak: (...) wydanego w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego zwrotu skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r. (karta 23 akt sprawy), H. I. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie doręczono w dniu 6 czerwca 2017 r. (potwierdzenie odbioru karta 32).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r. (karta 22 akt sprawy), J. I. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie doręczono w dniu 6 czerwca 2017 r. (potwierdzenie odbioru karta 33).

W dniu 12 czerwca 2017 r. skarżący uiścili na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłatę w wysokości 100 zł.

Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2017 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżących do podania terminie 7 dni, czy wpis sądowy w wysokości 100 zł, który wpłynął na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 12 czerwca 2017 r., został uiszczony na poczet skargi H. I., skargi J. I., czy też na poczet obydwu skarg (po 50 zł na każdą z nich).

W piśmie z dnia 10 lipca 2017 r. skarżący zaznaczyli, iż wskazaną opłatę wnieśli H. i J. I. Skarżący nadmienili także, iż pobieranie dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł jest nieetyczne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 ww. ustawy skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie doręczenie skarżącym zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, zostało dokonane w dniu 6 czerwca 2017 r. Zatem termin do uiszczenia całego należnego wpisu sądowego w niniejszej sprawie upłynął w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek).

Z wydruku rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że skarżący H. I. i J. I. uiścili łącznie wpis w wysokości 100 zł w dniu 12 czerwca 2017 r. (wydruk z rejestru pozycja 16644, karta 34 akt sprawy).

Sąd dokonując analizy pisma skarżących z dnia 10 lipca 2017 r. (karta 38) przyjął, że dokonaną (w dniu 12 czerwca 2017 r. w wysokości 100 zł) wpłatę należy potraktować jako wpis uiszczony w kwocie po 50 zł od każdego ze skarżących.

W niniejszej sprawie należny wpis sądowy wynosił 100 zł od każdego ze skarżących (100 zł od H. I. oraz 100 zł od J. I.).

Wobec braku uiszczenia należnego wpisu od każdego ze skarżących skargę H. I. oraz J. I. należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.