Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851894

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lipca 2014 r.
II SA/Wa 662/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Ewa Pisula - Dąbrowska Sędzia WSA - Maria Werpachowska (sprawozdawca) Sędzia WSA - Ewa Grochowska - Jung Protokolant - specjalista Marek Kozłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.