Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072932

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2016 r.
II SA/Wa 620/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. T. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez Starostę (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. T. pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2015 r. w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez Starostę (...).

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) wniósł o jej odrzucenie, podnosząc, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia wydanego w trybie art. 37 k.p.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Zakres właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określa art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na wydane w postępowaniu administracyjnym postanowienia, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (art. 3 § 2 pkt 2 ustawy).

W niniejszej sprawie M. T. przedmiotem skargi uczynił postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2015 r., wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, dalej zwanej k.p.a.), w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia strony na nierozpoznanie w terminie przez Starostę (...) sprawy, w zakresie utraty statusu osoby bezrobotnej, po jej uchyleniu w całości i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a., na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 k.p.a., stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Celem instytucji zażalenia, unormowanej w art. 37 § 1 k.p.a., jest likwidacja bezczynności organu administracji publicznej w trybie postępowania administracyjnego. Wyczerpanie przez osobę zainteresowaną trybu zażaleniowego, na podstawie powołanego przepisu, stanowi także warunek formalny dla późniejszej możliwości wystąpienia ze skargą na bezczynność organu do sądu administracyjnego. Skarga w takim przypadku dotyczyć jednak może wyłącznie bezczynności organu I instancji (art. 52 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Wyjaśnienia wymaga również, że postanowienie wydane na podstawie art. 37 k.p.a. ma charakter wpadkowy (incydentalny), a zatem nie kończy postępowania w sprawie i nie zawiera rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Nie jest to więc postanowienie podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego, o jakim mowa w art. 3 § 2 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie jest to również inny akt lub czynność organu, dotycząca przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt I SAB 246/00 LEX 78952, wyroki NSA z dnia 12 kwietnia 2001 r. sygn. akt IV SA 1866/00 ONSA 2002/4/144 oraz z dnia 24 maja 2001 r., sygn. akt IV SA 572/99 ONSA 2002/3/116).

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn jej wniesienie jest niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.